VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
... có đứa nó chửi mình bố ạ!
Exercise 105 - Lloyds Chairman to Step Down
Dạy trẻ nhỏ đạp nước khi bơi
"Định luật bảo toàn Făng Făng..."
Hỏi đáp về Môi trường (5)
Khi nào Tao già?
Số lượt truy cập
4446130
Số người đang xem
9


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 107 - Giúp trẻ em vượt qua nỗi sợ bơi
Help children with conquering the fear of swimming

1 - Here are some tips on how to help your child with conquering a fear of swimming.

Đây là một vài mẹo giúp con bạn vượt qua nỗi sợ bơi ra sao.

Whether you are going to be taking a trip to a warm climate or just bought a backyard pool, it is important to teach your children how to swim. But, what do you do if they have a fear of the water? Here are some tips on helping your child overcome a fear of swimming.

Dù bạn sắp có một chuyến đi tơi nơi khí hậu ấm áp hay vừa mới mua một bể bơi ở sân sau, việc dạy con bạn bơi thế nào mới là quan trọng. Nhưng, bạn sẽ làm gì nếu con bạn sợ nước? Có một vài mẹo giúp con bạn chế ngự nỗi sợ bơi.

-- First and foremost, NEVER leave your child unattended while in or near the water, especially a child that cannot swim. Do not rely on other children or even lifeguards: be safe, not sorry.

-- Trước hết và trước nhất, ĐỪNG BAO GIỜ để con bạn trong nước hoặc gần nơi có nước mà không chú ý tới nó, đặc biệt khi đứa trẻ không biết bơi. Đừng tin tưởng vào các đứa trẻ khác, hoặc thậm chí tin vào những nhân viên cứu hộ: hãy an toàn, đừng hối tiếc.

2 - That said, here are some tips:

Như đã nói, có một vài mẹo:

-- Start young with your children: buy a wading pool and let them splash around in it from the time they can sit up.

-- Bắt đầu sớm với con của bạn: mua một bể bơi bằng xốp, và cho chúng vầy nước trong bể từ lúc chúng biết ngồi.

-- Make bathtime fun and safe. This is often a child's first water experience. If they get water in their eyes or nose, or slip and fall, they are likely to have a bad first experience in the water.

-- Làm cho việc tắm táp trở nên vui vẻ và an toàn. Điều này thường là sự trải nghiệm đầu tiên của trẻ với nước. Nếu chúng bị nước rơi vào mắt hay mũi, hoặc trượt, ngã, chúng dường như có được trải nghiệm đầu tiên không mấy thú vị với nước.

3 - Bring toddlers into the water by holding them close. Never, ever, tell them you will hold them and let them go under. Once they trust you will protect them in the water, they will begin to feel more at ease.

Mang đứa trẻ đang tập đi xuống nước bằng cách ôm sát chúng vào người. Đừng bao giờ nói với chúng rằng bạn giữ chúng và rồi để chúng tuột xuống. Một khi chúng tin tưởng bạn sẽ bảo vệ chúng dưới nước, chúng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

-- Urge a reluctant toddler in by asking them to put their toe in first, then their legs, etc.

-- Thúc một đứa trẻ khó bảo xuống nước bằng cách yêu cầu nó nhúng đầu ngón chân vào trước rồi đến đùi, và cứ thế…

--Swimming lessons for children 3 or 4 and up are a great idea, but make sure you consider your child's temperament when choosing a class. Would they do better with private lessons? Would they relate better to a teen or would they feel more secure with an adult?

-- Cho trẻ 3 hay 4 tuổi và lớn hơn học bơi thật tuyệt, nhưng bạn phải chú ý tới tính khí con bạn khi chọn lớp. Liệu chúng sẽ học tốt hơn với các buổi học riêng lẻ? Liệu chúng quan hệ tốt hơn với lứa tuổi “tin” hay chúng cảm thấy an toàn hơn với một người lớn tuổi?

4 - -- Make sure any class is a certified class and make sure the instructors know CPR.

Hãy chắc rằng, bất kỳ lớp nào cũng là lớp đã được chuẩn hoá và chắc chắn rằng những người hướng dẫn biết cách hồi sức tim phổi (CPR - cardiopulmonary resuscitation).

-- If your child is scared, keep asking them to go in, or try it, but do not pressure them. This will only make them rebel and then you will have a battle on your hands.

-- Nếu con của bạn hoảng sợ, kiên trì thuyết phục chúng xuống nước, hoặc thử xuống nước, chứ đừng bắt ép chúng. Điều này chỉ làm chúng phản kháng và lúc đó chính bạn sẽ vất vả.

-- Consider timing... don't schedule a lesson before naptime, or when they are hungry. A child's attitude and willingness are half the battle.

-- Hãy lưu tâm tới thời gian... đừng xếp lịch học trước lúc ngủ, hoặc khi chúng đói. Thái độ và sự tự nguyện của đứa trẻ đã là một nửa “cuộc chiến”.

5- -- Think twice about using arm flotations or inner tubes, this gives them a false sense of security. If that is the only way your child will get into the water, then use them but recognize that your child may have a hard time giving them up.

Hãy nghĩ thật kỹ về việc dùng phao đỡ tay hay ống nổi, những thứ đó sẽ làm bọn trẻ cảm nhận sai lệch về sự an toàn. Nếu đó là cách duy nhất để con bạn xuống nước, hãy dùng chúng lúc đó, nhưng nhớ rằng con bạn sẽ gặp khó khi không dùng những thứ đó nữa.

-- Sometimes a child is scared because they worry 'what if I go under?' Or, 'What if I get water up my nose?' By explaining safety and technique, you will calm their fears.

-- Đôi khi một đứa trẻ hoảng sợ vì chúng lo ”Cái gì sẽ xảy ra, nếu ta chìm vào nước?' Hoặc, 'Cái gì sẽ xảy ra, nếu ta bị nước lọt vào mũi?' Với việc giải thích sự an toàn và các giải pháp kỹ thuật, bạn sẽ làm chúng hết sợ.

6 - -- Zero-Depth pools are a great way to get children accustomed to the water before they go in a "big pool."

Loại bể bơi có mép nước thoai thoải sát bờ rất tuyệt cho bọn trẻ làm quen với nước trước khi chúng tới một “bể bơi lớn”.

-- Point out other things they used to be scared of that now they enjoy, examples...getting their haircut, dogs, whatever fear they have overcome.

-- Hãy chỉ ra những thứ khác mà bọn trẻ thường hoảng sợ vì chúng mà giờ lại thích thú, ví dụ… cắt tóc, bọn chó, bất cứ nỗi sợ nào mà chúng đã vượt qua.

-- If you still have a reluctant child, wait a few weeks or months and then try again. Most kids will eventually overcome their fears, it just may take time.

-- Nếu con bạn vẫn còn miễn cưỡng, hãy đợi một vài tuần hoặc vài tháng rồi thử lại. Phần lớn trẻ em sẽ có thể vượt qua nỗi sợ, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Nguồn: Essortment
 
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait