VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
'Trưởng thôn Khoai Lang' kể chuyện tác nghiệp Tiên Lãng
F. Schubert - Serenade
Phát hiện sách chữ Hán dạy trẻ em về Hoàng Sa
Hạnh phúc là mua sắm?
Bài 125 - Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai Cập (1)
Già mấy, rét mấy cũng tắm!
Số lượt truy cập
4446220
Số người đang xem
52


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 108 - Vượt qua nỗi sợ nước và bơi
Overcoming fear of water and swimming

1 - For those who know the secret, swimming can be a lifelong form of pleasurable and invigorating exercise. Fortunately, for adults who have spent a lifetime either too afraid to swim or just uncomfortable in the water, this is a secret eager to be shared because it doesn’t actually belong to the swimmers but to the water itself. It’s simply this: The water wants to hold you up—that is its nature. It should help you in overcoming your fear of swimming to know that no matter what your weight or height, you will find that the water has no problem lifting you. The simple steps below are meant to gradually introduce you to this feeling of the water’s support.

Đối với những người biết được bí quyết, bơi lội có thể là dạng luyện tập suốt đời thú vị và tăng sinh lực. Thật may, cho những người lớn tuổi cả đời hoặc quá sợ bơi lội hoặc cảm thấy không thích thú khi ở dưới nước, đây là một bí quyết rất mong được chia sẻ, bởi nó thực sự không thuộc về những người bơi lội mà thuộc về chính bản chất của nước. Điều này thật đơn giản: Nước muốn nâng bạn— đó là bản chất của nó. Nó sẽ giúp bạn biết khi vượt qua nỗi sợ bơi lội rằng dù bạn nặng hay cao bao nhiêu, bạn sẽ thấy nước sẽ nâng bạn lên chẳng khó khăn gì. Những bước đơn giản dưới đây là cách giới thiệu cho bạn dần biết cảm giác được nước nâng này.

2 - There are a few keys to overcoming your fear. You must feel in control, which involves proceeding in small steps. As you go through the process offered here, move at your own individual pace. Whenever you feel too afraid, return to the point at which you are comfortable. This is crucial. It’s perfectly fine if it takes you months to feel safe in the water; after all, it’s taken your whole life to get to this point.

Có một vài cách chủ yếu giúp bạn vượt qua sự sợ hãi. Bạn phải cảm thấy (mình ở trạng thái) tự chủ (kiểm soát được), điều này bao gồm việc thực hiện các bước nhỏ. Khi bạn trải qua các bước được giới thiệu ở đây, tiến lên nhịp độ của chính bản thân. Cứ khi nào bạn cảm thấy quá sợ hãi, hãy trở lại điểm mà bạn cảm thấy dễ chịu. Đây là điều chủ chốt. Thật là tuyệt diệu, nếu bạn mất hàng tháng để cảm thấy an toàn dưới nước; sau tất cả chuyện đó, và suốt cả cuộc đời, bạn sẽ quay lại điểm này.

3 - Another important key is to find a buddy, someone who will do the drills along with you in the water as often as possible. If you can find a friend at your same level, that’s great. Most vital is that your buddy give you support—real support—the rah, rah kind. She cannot tell you your fears are silly. He can encourage you but not push you to go faster than you want. Your buddy should also be someone who helps you feel playful because play is an essential aspect of the water. Also, you must praise yourself throughout this process, especially when it seems especially tough.

Một cách quan trọng khác là tìm một người bạn, một ai đó có thể luyện tập cùng bạn dưới nước càng nhiều càng tốt. Nếu bạn có thể tìm một người bạn giống như bạn, thì thật tuyệt. Quan trọng nhất là người bạn hỗ trợ bạn — hỗ trợ thực sự — kiểu người cổ vũ khuyến khích (Rah-rah is a reduplication of an abbreviation for "hurrah", which is used as a synonym for "cheering"). Cô ta không thể nói với bạn rằng sự sợ hãi của bạn là xuẩn ngốc. Anh ta cần khuyến khích bạn nhưng không ép bạn tập nhanh hơn bạn muốn. Người giúp bạn cũng là người giúp bạn cảm thấy hoàn toàn thích thú, bởi vui chơi là một khía cạnh chủ yếu của nước. Bạn cũng phải tự tán dương mình trong suốt quá trình này, đặc biệt vào những lúc đặc biệt gian khó.

4 - Before starting:

Trước khi bắt đầu:

At first you can just sit on the side of pool, dangling your feet or sitting on steps, just breathing and trying to relax. You may want to close your eyes and imagine a place or situation that you find safe. You can use this image at any point that you become too fearful. Eventually get into the water up to whatever depth you like, probably not any deeper than your chest. You may spend your first sessions walking around, getting used to the water. If you and your buddy want to stand there and chat, go ahead.

Trước tiên, bạn có thể ngồi ngay trên thành bể, thõng chân xuống hoặc ngồi trên bậc lên xuống, rồi hít thở và thử thư giãn. Bạn có thể nhắm mắt và tưởng tượng một chỗ hoặc một tình huống bạn thấy an toàn. Bạn có thể sử dụng sự tưởng này tại bất kỳ thời điểm nào bạn trở nên quá sợ hãi. Cuối cùng là xuống nước tại độ sâu mà bạn thích, có thể không sâu hơn ngực bạn. Bạn có thể dùng những buổi học đầu tiên đi lại dưới nước, làm quen với nước. Nếu bạn và người bạn muốn đứng đó và tán gẫu, cứ việc như thế.

Whenever you feel ready, you’ll begin these extremely simple steps. Your goal is just to reach the level of a good solid dog paddle, which despite its name is a terrific exercise. At the dog-paddle level, you can stay afloat comfortably, move around and get a great 20 minutes of aerobic activity.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng, bạn sẽ bắt đầu các bước cực kỳ đơn giản này. Mục tiêu của bạn là đạt được mức độ của một chú chó lội nước cừ khôi, điều đó cho dù cái tên của nó là một bài tập khủng khiếp. Ở mức bơi chó, bạn có thể nổi một cách thoải mái, chuyển động xung quanh và thực hiện 20 phút thể dục nhịp điệu tuyệt vời.

a) Stand facing the pool wall; hold on to the side and stay in that position throughout this step. All you are going to do is lift one leg behind you, bending comfortably at the knee, and let it drift down--kind of slow-motion kicking. The point is to feel how once you give that leg the chance, it starts floating. Close your eyes and feel how the water supports your leg. Play around with this feeling and then try your other leg.

a) Đứng đối mặt với thành bể; nắm chặt tay vào thành và giữ nguyên tư thế này suốt thời gian tập luyện ở bước này. Tất cả những gì bạn sẽ làm là nâng một chân ra phía sau, cong đầu gối một cách thoải mái, và để nó rơi xuống -- kiểu một cú đá cử động chậm. Mấu chốt là cảm nhận một khi bạn cho cái chân đó cơ hội ra sao, nó bắt đầu nổi. Hãy nhắm mắt và cảm nhận nước nâng chân bạn thế nào. Hãy làm như thế lòng vòng và rồi thử với chân kia.

b) In the next step, you’ll do a similar motion with your arms. Turn now to face the water. With elbows bent, hold your arms so that they’re facing forward, resting on the surface of the water. Your arms should not be pressed against the sides of your body but at a comfortable distance. Now, simply press your arms into the water and release them. Gently, as you did the kick. Press and release, press and release. Feel that when you press down in the water, your arms spring back up. The harder you press, the more your arms want to float to the surface.

b) Ở bước tiếp theo, bạn cũng làm tương tự thế với hai cánh hai. Quay mặt ra phía nước. Với khuỷu tay gấp lại, giữ tay bạn sao cho chúng hướng tới phía trước, dựa trên mặt nước. Hai cánh tay không nên đè sườn, mà là được gĩư ở một khoảng cách thích hợp. Giờ, đơn giản ấn tay xuống nước và thả lỏng chúng. Mềm mại giống như bạn đã đá chân. Ấn và thả, ấn và thả. Hãy cảm nhận rằng khi bạn ấn xuống nước, cánh tay nhảy trở lại. Bạn càng ấn mạnh, tay bạn càng muốn nổi lên bề mặt  hơn.

c) In the next two steps, use your arms in whatever way you like. In this drill, just remain standing at the same depth and take small, gentle jumps in the water. Again, do this as long as you like, just concentrating on how your body feels in the water. Hopefully doing this with your buddy will keep you from feeling silly. If not, bring a kid. They make great covers for silly behavior.

c) Ở hai bước tiếp theo, hãy sử dụng cánh tay theo cách bạn muốn. Trong bài tập này, hãy đứng ở đúng chỗ sâu như cũ và nhẹ nhàng nhảy trong nước. Lại như thế, lặp lại việc này lâu như bạn muốn, và tập trung xem cơ thể bạn cảm thấy thế nào dưới nước. Hy vọng rằng làm điều này cùng một người bạn sẽ giúp bạn khỏi có cảm giác ngớ ngẩn. Nếu không, hãy mang theo trẻ con. Chúng sẽ là vỏ bọc tốt cho những hành vi ngớ ngẩn.


d) You will now need to move a bit deeper into the water but not deeper than shoulder level--just so that your body is submerged when you comfortably bend your knees. If at any time you feel too out of control, just go back to whatever step feels safe and proceed from there. In this step, you continue to jump, but with your body under water, the jump feels more like a bounce. You’re going to bounce as long as you like in this position. At some point, try bouncing a little higher, bringing your bent legs toward your chest. Keep bouncing and as you continue, see if you can increase the amount of time your legs are off the pool floor.

d) Giờ bạn sẽ chuyển ra chỗ nước sâu hơn, nhưng không sâu hơn mức vai -- để khi bạn gập đầu gối một cách thoải mái, cơ thể bạn sẽ chìm vào nước. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy không kiểm soát được mình, hãy quay lại bước bất kỳ nào bạn cảm thấy an toàn và tiếp tục từ đó. Trong bước này, bạn tiếp tục nhảy, nhưng với cơ thể chìm trong nước, cú nhảy cảm giác giống cú bật hơn. Bạn sẽ bật lâu như bạn muốn trong tư thế này. Tại một vài thời khắc, cố bật cao hơn một chút, để hai chân sát về phía ngực. Cứ nhảy và khi bạn tiếp tục, hãy xem nếu bạn có thể tăng thời gian mà hai chân bạn rời khỏi sàn bể.

e) This step should feel very playful and give you the strongest sense so far of the water’s ability to support you. You’re going to combine the bounce with Step 2. Start bouncing. Eventually, while you are in the up position, press your arms down into the water as you did in Step 2. The two movements must be in opposition, arms down, and legs up. What do you notice? Pressing your arms down seems to push your legs up. Stay with this step until you feel really secure with it. Remember to praise yourself!

e) Buớc này nên tạo cảm giác thật phấn khích và sẽ cho bạn cảm giác mạnh nhất tới nay về khả năng nước nâng bạn lên. Bạn sẽ kết hợp bật nhảy với Bước 2. Bắt đầu bật nhảy. Cuối cùng, khi bạn ở vị trí trên cao, ấn cánh tay xuống nước như bạn làm ở Bước 2. Hai chuyển động phải ngược chiều nhau, tay xuống, chân lên. Bạn nhận thấy điều gì? Ấn cánh tay xuống dường như đẩy chân bạn lên. Hãy tập bước này cho đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn an toàn với nó. Hãy nhớ tự tán dương mình!

f) Once you feel in control with Step 5, you’re going to move your hands in the dog paddle motion but with your legs stationary. All you do is make circles with your arms. They should be relaxed and in front of you, with elbows bent and hands slightly cupped so that you’re moving water toward yourself.

f) Một khi bạn cảm thấy tự tin với Bước 5, bạn sẽ chuyển động bàn tay với kiểu bơi chó nhưng để hai chân không chuyển động. Tất cả những gì bạn làm là khoả vòng với hai cánh tay. Chúng cần được thư giãn và ở phía trước của bạn, khuỷu tay gấp lại và bàn tay hơi khum như thế bạn làm nước chuyển động về phía mình.

g) This step may feel a little awkward and combining it with Step 8 might actually be easier. You’re going to bounce while your arms dog paddle. Keep extending the length of time your legs are off the pool floor. Play around with this step till you feel as comfortable as possible.

g) Bước này có vẻ hơi kỳ quặc và kết hợp với nó với Bước 8 thực ra có vẻ dễ hơn. Bạn sẽ bật nhảy trong khi cánh tay bơi kiểu chó. Hãy tăng dần thời gian chân bạn rời khỏi sàn bể bơi. Cứ làm như thế với bước này cho tới khi bạn cảm thấy thoải mái như có thể.

h) This is it! Now you're going on to the complete dog paddle, with legs fully off the pool floor. While dog paddling with your arms, jump up and begin making similar circular motions with your legs, as if you’re working a bicycle wheel. Your legs will need to be more-or-less under your body. This is the big step so relax and take as long as you need to reach it. Remember, this whole process might call for a few months of working on these steps.

h) Nó là đây! Giờ bạn sẽ hoàn tất kiểu bơi chó, với hai chân hoàn toàn nhấc khỏi đáy bể. Khi bơi chó với cánh tay, nhảy lên và bắt đầu thực hiện các cử động giống vòng tròn với hai chân, như thể bạn đang đạp xe đạp. Chân bạn sẽ cần ít hay nhiều hơn dưới cơ thể bạn. Đây là bài tập lớn nên hãy thư giãn và tập lâu lâu như bạn cần để hoàn thành nó. Hãy nhớ, toàn bộ quá trình này có thể mất vài tháng để thực hiện tất cả các bước.

i) Congratulations! Once you have mastered the dog paddle, you can add another position that will give you an even fuller sense of floating. While doing the dog paddle, press your chest into the water, arch your back and let your butt rise to the surface. It doesn’t matter what order you do the steps in, as long as they work to make you float. You’ll find that when you go through these steps, your legs will start to move behind your body. Just as pressing your arms helps your legs to rise, pressing your chest will help your whole body rise. Arching your back adds more pressure onto your chest and your bottom acts as a buoy. The more you exaggerate this position, the more easily you’ll float.  

i) Xin chúc mừng! Khi đã làm chủ được kiểu bơi chó, bạn có thể bổ sung các tư thế khác, cho bạn cảm giác nổi đầy đủ hơn, toàn vẹn hơn. Khi bơi chó, ấn ngực xuống nước, cong lưng và để mông nổi lên. Không quan trọng bạn thực hiện các bước theo thứ tự nào, khi mà chúng còn làm bạn nổi được. Bạn sẽ thấy rằng nếu bạn đi qua các bước này, chân bạn sẽ bắt đầu chuyển động phía sau cơ thể. Chính ấn cánh tay giúp chân bạn nâng lên, ấn ngực sẽ giúp toàn cơ thể nâng lên. Cong lưng và ấn mạnh hơn vào ngực và phần dưới của bạn sẽ xử sự như chiếc phao. Bạn càng cố làm tư thế này, bạn càng dễ nổi.

Now that you have mastered these drills and feel secure in the water, you be ready to learn techniques for the basic swimming strokes, probably starting with freestyle. Join a class or have a trusted friend who loves to swim start you off. Remember, take as long as you need through this process. Once you feel safe enough to swim, reward yourself for your bravery. You deserve a gold medal.

Giờ khi bạn đã làm chủ các bài tập này và cảm thấy an toàn trong nước, bạn sẽ sẵn sàng học kỹ thuật của các kiểu bơi cơ bản, có thể bắt đầuvới kiểu bơi tự do. Hãy tham gia vào một lớp học hay để một người bạn tin cậy yêu thích bơi lội dạy bạn. Hãy nhớ, luyện tập đủ lâu như bạn cần đi hết quá trình này. Một khi bạn cảm thấy đủ an toàn để bơi, hãy thưởng cho mình vì lòng dũng cảm. Bạn xứng đáng có được tấm huân chương vàng.

Bơi chó - Video Clip sưu tầm từ YouTube


 
Source: Essortment 

The dog paddle or doggy paddle is a simple swimming style. It is characterized by the swimmer lying on his chest and moving his hands and legs alternately in a manner reminiscent of how dogs and other animals swim. It is effectively a "trot" in water, instead of land.

It was the first swimming stroke used by ancient man, believed to have been learned by observing animals swim. Prehistoric cave paintings in Egypt show figures doing what appears to be the doggy paddle. It is often the first swim stroke used by young children when they are learning to swim.
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait