VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Nobody was at home
Improved Technique after analysis
Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) - Quy trình và phương pháp thực hiện
Learn English - Weather
Chuyện chiếc phong bì
Viết lại tên Bách Việt
Số lượt truy cập
4391149
Số người đang xem
10


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 109 - Aqua-phobia, hay nỗi sợ nước
Exercise 110 - Aqua-phobia, or Fear of the Water

1 - What is Aqua-phobia? Why are Some People Afraid of Swimming?
From Coach Shev Gul, for About.com

Aqua-phobia là gì? Tại sao một số người sợ bơi?
Bài của Huấn luyện viên Shev Gul viết cho About.com

A fear of water. A non resourceful state, negative feeling, an unwanted reaction, a pattern of behaviour experienced by an individual, which prevents the swimmer from learning a water skill or freely entering a mass-volume water environment such as a swimming pool, sea, lake, ocean, or river.

Sợ nước. Một trạng thái cứng ngắc, cảm giác tiêu cực, một phản ứng không mong muốn, một mẫu hình đối xử bộc lộ ở một cá nhân, ngăn cản những người bơi lội học các kỹ năng (tồn tại trong nước) hoặc xuống nước thoải mái ở những môi trường nhiều nước như bể bơi, biển, hồ, đại dương, hoặc sông.

2 - Water Phobia Origins:

Nguồn gốc bệnh sợ nước:

Fear of water can be acquired as a result of any of the following direct or indirect learning experiences, as well as through the medium of subconscious learning process.
 
Sợ nước có thể hình thành như kết quả của bất kỳ việc tiếp nhận trải nghiệm trực tiếp hay gián tiếp sau đây, cũng như qua môi trường của quá trình tiếp nhận tiềm thức.

Direct Learning Experience - A kinesthetic origin and personally experienced through once body, doing it, feeling it, physically experiencing it.

Qua kinh nghiệm tiếp nhận trực tiếp – Có nguồn gốc Xúc giác và tự mình trải nghiệm thông qua việc một khi cơ thể làm điều đó, cảm thấy nó, trải nghiệm nó một cách vật lý.

3 - Indirect Learning Experiences - Visual modality origin, through witnessing an incident, seeing a film (Titanic, Crocs and Sharks Piranhas Wild Life Documentaries!), dreams... 

Qua kinh nghiệm tiếp nhận gián tiếp – Có nguồn gốc (của phương thức) Thị giác, thông qua chứng kiến một tai nạn, xem một bộ phim (Titanic, Crocs và phim tài liệu về Cuộc đời hoang dại của cá mập Piranhas), các giấc mơ...

Auditory Modality Origin - through reading, talking about it, hearing (The film music-Jaws,) story telling.

Có nguồn gốc (của phương thức) Thính giác – thông qua đọc, nói chuyện về điều đó, nghe (Phim âm nhạc -Jaws,) kể chuyện.

4 - Subconscious Learning - Learning to fear water environment has manifested itself subconsciously through negative early childhood experiences, our dreams, secondary gains, positive intentions (protective) – the needs of the part responsible for our negative feelings and behaviour in the presence of larger mass-volume of water (pools, lakes, seas, oceans).
 
Tiếp nhận tiềm thức - Việc tiếp nhận nỗi sợ đối với môi trường nước biểu lộ chính nó một cách tiềm thức thông qua các trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu trước đây, các giấc mơ, các lợi ích thứ cấp, các ý định tích cực (bảo vệ) – những nhu cầu của phần chịu trách nhiệm cho những cảm xúc tiêu cực và thái độ của chúng ta khi có mặt khối lượng nước lớn (bể bơi, hồ biển, đại dương).

5 - Effective Treatment and Interventions:

Can thiệp và xử lý hiệu quả:

Fear of water can be of mild intensity (lacking confidence),or it could manifest itself as a crippling and very intense negative state and condition (Chronic Water Phobia). After establishing the possible origins of a person’s aqua-phobia, and modelling and constructing the structure - components - of their fearful behaviour (the internal representation), a trained Neuro Linguistic Programming (NLP) practitioner can facilitate for the aqua phobia to be permanently dissolved quickly.

Sợ nước có thể ở mức độ nhẹ (thiếu tự tin),hoặc có thể biểu hiện chính nó như là một trạng thái và điều kiện (sợ nước kinh niên) méo mó, tiêu cực rất nặng. Sau khi xác định được nguồn gốc có thể bệnh sợ nước của một người, và mô hình hoá và xây dựng cấu trúc – thành phần -  của các hành động sợ hãi (miêu tả nội tại), một người thực hành Lập trình Ngôn ngữ Thần kinh (Neuro Linguistic Programming - NLP) có thể dễ dàng làm cho nỗi sợ nước biến mất thường xuyên một cách nhanh chóng.

6 - Through the Neuro Linguistic Programming (NLP: Brain and Mind Technologies Study), behavior change facilitating techniques such as Sub Modality Change, Swish Pattern, Fast Phobia Cure, Hypnotherapy and Time Line Therapy, are the most successfully and effectively employed techniques (Ref: The Magic in Action; NLP Change Technologies; Richard Bandler, John Grinder, Milton H Erickson M.D, Robert Dilts – USA).

Thông qua Lập trình Ngôn ngữ Thần kinh  (NLP: Nghiên cứu công nghệ Não và Trí óc), các kỹ thuật giúp thay đổi hành vi như Thay đổi Thể thức cấp dưới, Chuyển đổi Mô hình, Khoá chữa Sợ cấp tốc, Phép chữa trị bằng thôi miên và chữa trị Tuyến Thời gian, là những kỹ thuật được sử dụng hiệu quả và thành công nhất (Tham khảo: Ảo thuật hành động; Công nghê thay đổi NLP; Richard Bandler, John Grinder, Milton H Erickson M.D, Robert Dilts – USA).

7 - Pacing: Acknowledging that the expressed fear is true, and that it is our mind-body’s natural defensive mechanism, whose positive intentions are to protect ourselves against; experiencing and reliving again the unwanted past negative events (phobia experience) which created the fear of water – aqua phobia condition.
 
Tiến tới từng bước: Nhận thức được rằng nỗi sợ hãi đã biểu lộ là có thực, và rằng nó là cơ chế bảo vệ tự nhiên của trí óc-cơ thể chúng ta, mà dự định tích cực của nó là bảo vệ chính chúng ta chống lại; trải nghiệm và hồi tưởng lại những sự kiện tiêu cực không mong muốn trong quá khứ (kinh nghiệm sợ hãi) tạo ra sự sợ nước – điều kiện sợ nước…

Nguồn:swiming.about.com
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ bảy, ngày 21/4/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait