VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bữa cơm trưa
Túi ni lông: Xài một, hại mười
Những câu chuyện “quái đản” trong bảo tồn di tích hiện nay! - Bài 1
Tại sao nhiều người bơi vất vả mà không đẹp, không xa? (2 phút)
Ơ hơ hơ...
Bài dịch 6 - Hãng AP và sự tự do thông tin
Số lượt truy cập
4449355
Số người đang xem
80


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 112 - Tính chất vật lý của nước
1 - Specific Gravity and Density 

Tỷ trọng riêng* và khối lượng riêng**

Specific gravity is defined as the ratio of the density of a substance to the density of water.

Tỷ trọng riêng được định nghĩa là tỷ lệ của khối lượng riêng của một chất đối với khối lượng riêng của nước.

Water has a specific gravity of 1.0

Nước có tỷ trọng riêng là 1.0

2 - Any object with a specific gravity less than1.0 will float in water and anything greater than 1.0 will sink. 

Bất cứ một vật thể nào có tỷ trọng riêng nhỏ hơn 1.0 sẽ nổi trong nước và bất cứ vật gì (có tỷ trọng riêng) lớn hơn 1.0 sẽ chìm.

The human body has a density slightly less than that of water and averages a specific gravity of 0.974. Therefore, we float.

Cơ thể người có khối lượng riêng hơi nhỏ hơn khối lượng riêng của nước và tỷ trọng riêng trung bình là 0.974. Do đó, ta sẽ nổi.

3 - Lean body mass has a typical density near 1.1 and fat mass has a density of about 0.9. Therefore, an individual who has a high percentage of lean body mass will require floatation devices. In contrast, an obese individual will have a specific gravity considerably less than 1.0 and will float more easily. 

Phần cơ thể săn chắc có khối lượng riêng tiêu biểu gần 1.1 và phần mỡ có khối lượng riêng khoảng 0.9. Do đó, một cá nhân có tỷ lệ phần trăm cơ thể săn chắc cao sẽ cần đến các thiết bị/dụng cụ trợ nổi. Trái lại, một người béo sẽ có tỷ trọng riêng nhỏ hơn đáng kể so với 1.0 và sẽ nổi dễ dàng hơn.

4 - Buoyancy

Sự nổi

Buoyancy is defined as the upward thrust acting in the opposite direction to the force of gravity. This property can be used in rehabilitation to assist in movement, as resistance to movement, and as support of movement on the water’s surface. 

Sự nổi được định nghĩa như là sự đẩy lên, tác động theo hướng ngược lại với trọng lực. Thuộc tính này có thể được dùng trong hồi phục để trợ giúp trong chuyển động, như là lực cản đối với chuyển động, và như là sự hỗ trợ chuyển động trên mặt nước.

As a person is more immersed in water, he or she weighs less. For instance, when a person is submerged up to hip height in water, he or she weighs 50% of weight on land. See the picture below.

Khi một người chìm sâu hơn vào nước, anh ta hoặc cô ta sẽ nhẹ hơn. Ví dụ, khi một người chìm vào nước tới ngang hông, anh ta hay cô ta nặng còn 50% trọng lượng trên cạn. Hãy xem hình dưới đây.   
 
Percentage of body weight off-loaded with increasing immersion depth.
 Taken from Becker BE, Cole AJ. Comprehensive Aquatic Therapy.
Boston. Butterworth-Heinemann, 1997, pp. 41. 

 Phần trăm trọng lượng cơ thể mất đi với sự tăng lên của độ sâu chìm trong nước. 
 Do Becker BE, Cole AJ thực hiện. Liệu pháp nước tổng hợp.
Boston. Butterworth-Heinemann, 1997, trang. 41.


5 - Center of Buoyancy vs. Center of Gravity

Trung tâm nổi so với Trọng tâm

Center of buoyancy is defined as the center of all buoyancy force movements. The human center of buoyancy is in the mid-chest. The center of gravity is a point at which all force movements are in equilibrium. The human center of gravity is located slightly posterior to the midsagittal plane and at the level of the second sacral vertebrae. 

Trung tâm của sự nổi được định nghĩa là trung tâm của mọi chuyển động của lực nổi. Trung tâm nổi của con người là ở giữa ngực. Trung tâm của trọng lượng (trọng tâm) là một điểm mà tại đó tất cả chuyển động lực cân bằng. Trọng tâm của người nằm hơi sau mặt phẳng “midsagittal*” (midsagittal plane***) và ở ngang mức đốt sống thứ hai.  

Nguồn tiếng Anh: physicaltherapi.com


Note:

* - Specific gravity is defined as the ratio of the density of a given solid or liquid substance to the density of water at a specific temperature and pressure, typically at 4 °C (39 °F) and 1 atm (760.00 mmHg).
Specific gravity, SG, is expressed mathematically as:
 
** - The density of a material is defined as its mass  per unit volume. The symbol of density is ρ (the Greek letter rho).
Mathematically:
 
 


where:
ρ is the density ,
m is the mass,
V is the volume.
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait