VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Vòi sen giúp học bơi?
Bài 82 - Toyota thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Những đám tang "xanh"
Từ "hiện tượng Obama" đến những chuyển biến mang tính thời đại
Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo
Bơi ếch Thiền
Số lượt truy cập
4450138
Số người đang xem
51


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 117 - Nếu bạn sợ bơi, tại sao còn xuống nước?
If you are afraid to swim, why Would You Get Into the Water?

1 - It has always been thought that if you're uncomfortable or afraid in water, you just need to learn to swim. But if you're afraid in water, why would you get into it? Why would you want to put your face in? Why would you volunteer to take your feet off the bottom and try to swim? For over a hundred years since formal swimming lessons began, the common practice used for swim students who were afraid or unfamiliar with the water was to start from the premise that if you practice something uncomfortable long enough, it will become comfortable. The prospects of doing this did not entice non-swimmers to hurry to register for the next possible swimming class. Nor do these students relish going to lessons or practicing.
 
1 – Người ta luôn nghĩ rằng, nếu bạn thấy không thoải mái hay sợ sệt khi xuống nước, bạn (chỉ) cần học bơi. Nhưng nếu bạn sợ nước, tại sao bạn lại xuống nước? Tại sao bạn lại nhúng mặt vào nước? Tại sao bạn sẵn sàng nhấc chân khỏi đáy nước và thử bơi? Trong hơn một trăm năm kể từ khi việc học bơi được dạy chính thống, một thực tế phổ biến được áp dụng đối với các học sinh học bơi sợ nước hoặc chưa quen với nước bắt đầu từ tiền đề cho rằng nếu bạn luyện tập đủ lâu một cái gì đó không dễ chịu, nó sẽ trở nên dễ chịu. Triển vọng làm điều này đã không cuốn hút những người chưa biết bơi vội vàng đăng ký học các lớp bơi có thể tiếp theo. Cũng không làm các học sinh này say mê học hành hay luyện tập.

2 - One hundred forty-one million American adults (64%) are afraid in deep, open water. One hundred six million American adults are afraid in deep water in pools (these statistics come from a 1998 Gallup Poll). Do people need swimming lessons to be safe, in case they're in a fishing boat that's flipped by a whale or sailboat that sinks? Do they need to know freestyle? Backstroke? What's the minimum they must know to make them safer?

2 - 141.000.000 người Mỹ trưởng thành (64%) sợ ra chỗ nước sâu, nước mở (biển lớn, hồ). 106 triệu người Mỹ trưởng thành sợ nơi nước sâu trong hồ bơi (số liệu thống kê do Gallup khảo sát năm 1998). Người ta cần học bơi để an toàn, trong trường hợp ở trong một chiếc thuyền đánh cá bị lật bởi một con cá voi hay ở trong một chiềc thuyền bị chìm? Họ cần phải biết bơi trườn sấp? Bơi ngửa? Họ phải biết nhưng gì tối thiểu để an toàn hơn?

3 - Every summer we hear about accidents like the one in May where a man was fishing in 3 feet of water in a creek in Indiana. The Indy Star reports, "... he said, 'watch me swim.' He apparently wandered into a spot where the lake bottom dropped off dramatically. He just bobbed for about four minutes. He went under and never came up."

3 - Mỗi mùa hè ta lại nghe về tai nạn như tai nạn xảy ra tháng Năm, nơi một người đứng câu cá nơi sâu 1 m (3 fút) trong một con lạch ở Indiana. Báo Indy Star kể "... ông ta nói," nhìn tôi bơi nhé." Ông ấy dường như đi vào một nơi mà ở đó đáy hồ bỗng sâu đột ngột, Ông ấy chỉ bập bềnh được khoảng bốn phút. Ông ấy chìm xuống và không bao giờ nổi lên nữa."

4 - This happens over and over, every single year, around the world. Did the man need to know strokes to be safe? No, strokes weren't necessary. He needed to know that if he walks off a drop-off, it's not an emergency: the water will push him back to the surface. He won't (and can't) just stay at the bottom, walking. Water doesn't work that way.

4 - Điều này cứ xảy ra mãi, năm này qua năm khác, trên toàn thế giới. Có phải người ta cần biết quạt nước để an toàn? Không, quạt nước không cần thiết. Người ta cần biết rằng nếu bị hụt chân, hay rơi xuống nước, thì không phải là trường hợp khẩn cấp: nước sẽ đẩy người ta trở lại bề mặt. Người ta sẽ không (và không thể) ở lại dưới sâu, để mà đi bộ. Nước không hoạt động theo cách đó.

5 - True, if he wasn't very buoyant, or if he were wearing heavy clothes, he wouldn't have floated to the surface as quickly, or even at all. But still, this is not dangerous and it's no reason to panic. Everybody who knows the water knows that. But how many people know the water? Most of the ones who drown don't. Most of those who panic don't. This points to one essential lesson swimming lessons need to teach: how does water work?
 
5 – Thật thế, nếu người ta không có tính nổi lắm, hoặc nếu mặc nhiều quần áo nặng, người ta sẽ không nhanh nổi lên bề mặt, hoặc thậm chí không nổi. Nhưng đừng lo, điều này không nguy hiểm và không có lý do để hoảng hốt. Mọi người biết nước biết điều đó. Nhưng bao nhiêu người biết nước? Hầu hết những người bị chết đuối không biết điều này. Hầu hết những người hoảng sợ không biết điều này. Điều này chỉ ra là: nước hoạt động như thế nào? là một trong các điểm chủ yếu cần dạy trong các giờ học bơi.

6 - Most people are shocked to find out in beginning swimming lessons that the water holds them up; that it's difficult to reach the bottom. People who are afraid in water believe that water acts like air and allows us to drop down through it and park on the bottom effortlessly. Correction needed!
 
6 - Hầu hết mọi người đều bị sốc khi phát hiện trong giờ học bơi đầu tiên rằng nước giữ người ta nổi lên, rằng rất khó chạm tới đáy bể. Những người sợ nước tin rằng nước hoạt động giống như không khí,  để cho ta rơi xuống đáy và ở lại đáy mà chả cần đồng cựa. Cần điều chỉnh (tư duy).

Source: Swimming.about.com 



ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @







Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait