VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Nghệ sĩ nhân sân - Kịch sĩ nhân dân
Dùng trí khôn học bơi ếch thế nào?
Nhảm tý nhân chuyện Sư tử ...
Chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu Diesel - DO (TCVN 5689:2005)
Hai bé Bi và Uyên học bơi
6 chiếc mũ tư duy - Kỹ năng hội họp
Số lượt truy cập
4355016
Số người đang xem
44


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 119 - Điều gì xảy ra khi bạn chết đuối?
1 - Have you wondered what really causes a person to die from drowning? It's hard to imagine a more horrific manner of dying, except for possibly burning to death. The key to death from drowning is that the lungs were not designed to squeeze oxygen out of water and as a result the intake of water serves to cut off the supply of life-giving oxygen. Another problem is that when a person is drowning, the body is also taking in too much carbon dioxide. This rapid accumulation of carbon dioxide effectively serves to poison the heart, causing it to quit beating.

1 – Bạn có bao giờ tự hỏi cái gì thực sự làm một người bị chết đuối? Thật khó để tưởng tượng một cách chết khủng khiếp hơn, trừ trường hợp bị đốt cháy tới chết. Nguyên nhân chính gây tử vong do đuối nước là phổi không được cấu tạo để lấy oxy trong nước, và kết quả là hít nước vào làm ngưng sự cấp dưỡng khí. Vấn đề khác là khi một người đang dần chết đuối, cơ thể cũng tích tụ quá nhiều khí carbon dioxide (CO2). Sự tích tụ nhanh CO2 đầu độc trái tim chóng vánh, làm cho nó ngừng đập.

2 - Fear and anxiety play a large part in determining whether a person will drown or not. That is why you are always cautioned to try to relax in such a situation. The person below the surface who is struggling to rise to the top just naturally attempts to get any oxygen possible in an instinctive attempt to preserve life. Of course, this has the result of drawing water into the larynx and that causes yet another instinctive bodily response: swallowing.

2 - Sợ hãi và lo lắng đóng một vai trò lớn trong việc xác định liệu một người sẽ bị chết đuối hay không. Đó là lý do tại sao bạn luôn được cảnh báo để cố gắng thư giãn trong tình huống như vậy. Người dưới mặt nước, vùng vẫy để nổi lên, chỉ cố gắng một cách tự nhiên để lấy oxy có thể có trong một nỗ lực bản năng bảo vệ cuộc sống. Tất nhiên, điều này dẫn tới việc hít nước vào thanh quản và như thế kéo theo phản ứng bản năng khác của cơ thể: nuốt xuống.

3 -  This process can repeated over and over again and that is why even a person who has not drowned to death may spit up considerable volumes of water during the attempt to revive. We've all seen the scene replayed in movies, most dramatically, perhaps, in The Abyss when Mary Elizabeth Mastrantonio almost succumbs before ejecting nearly a lake from inside her body. The struggle for life down below the surface also actually has the effect of weighing down a drowning person's body, making it even more difficult to rise to the surface. The more water a person takes water into their body, the more difficult it will be to rise above and breathe in that wonderful oxygen.

3 - Quá trình này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần và đó là lý do tại sao ngay cả một người không bị chìm tới chết có thể nôn ra một lượng nước đáng kể khi được cấp cứu. Tất cả chúng tôi đã thấy các cảnh được chiếu lại trong phim ảnh, rất kịch tính, có lẽ trong phim The Abyss, khi Mary Elizabeth Mastrantonio dường như chết trước khi nôn ra gần một hồ nước từ cơ thể. Cuộc đấu tranh cho sự sống dưới bề mặt thực tế cũng có ảnh hưởng nhấn chìm cơ thể người đang chìm,  làm cho nó thậm chí khó nổi lên bề mặt hơn. Người ta càng uống nhiều nước, càng khó nổi lên và hít thở thứ oxy tuyệt vời.

4 - There have been many cases where a person has been revived after being submerged for a considerable amount of time. The reason for this seeming miracle is that the body's breathing apparatus can keep working pretty well for several minutes even after consciousness has been lost. The heart can continue to beat for several minutes after that. The method of reviving a person who has struggled not to drown is to forcibly remove that water from the lungs and replace it with oxygen.

4 - Có nhiều trường hợp mà một người được cứu sống sau khi chìm trong nước khá lâu. Nguyên nhân của phép lạ này dường như là bộ máy hô hấp của cơ thể có thể tiếp tục làm việc khá tốt trong vài phút, ngay cả sau khi bất tỉnh. Trái tim có thể tiếp tục đập vài phút sau đó. Phương pháp hồi sức một người đã vật lộn để khỏi bị chết đuối là loại bỏ nước trong phổi và thay thế bằng oxy.

5 - The key to staying alive in such situations is simple in theory, but not so much in practice. It really is of vital importance to keep your cool and avoid panicking in a drowning situation. Obviously, this will be even more difficult if the circumstances surrounding the submersion in the first place is chaotic. For instance, even though the panic may be great should your boat be capsized, it almost goes without question that the situation is far worse should your car be forced off a bridge for some reason. Either way, doing whatever it takes to stave off the effects of panic can be mean the difference between drowning and surviving.

5 - Yếu tố chính để sống sót trong những tình huống như vậy đơn giản về lý thuyết, nhưng không nhiều trong thực tế. Giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn trong trường hợp bị chìm thực sự có tầm quan trọng sống còn. Rõ ràng, điều này sẽ còn khó khăn hơn nếu tình hình xung quanh nơi ngập là hỗn loạn. Ví dụ, ngay cả khi nỗi hoảng sợ có thể lớn, nếu thuyền của bạn bị lật úp, thì không nghi ngờ gì rằng tình hình còn tồi tệ hơn nếu xe của bạn bị lao khỏi cầu vì lý do nào. Dù trong trường hợp nào, làm bất cứ điều gì để ngăn không bị hoảng loạn, có thể có nghĩa khác biệt giữa bị chết đuối và sống sót.

Source of English: Associatedcontent
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait