VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Accidents
E-Bơi lên báo Bưu điện Việt Nam
Nhà máy sản xuất LAB, LAS và tác động môi trường
Tập thở nhờ ảnh động
Уральская рябинушка
Exercise 48 - “A mother’s answer”
Số lượt truy cập
4449341
Số người đang xem
80


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 120 - Năng lượng là gì?
1 - Energy is a critical aspect of modern life. It includes the electricity, heat and other types of energy used to power our homes, businesses, and transportation. Energy as a scientific principle is found in many sources and forms.

Năng lượng là một khía cạnh thiết yếu của cuộc sống hiện đại. Nó bao gồm điện, nhiệt và các loại năng lượng khác giúp chúng ta sinh sống, làm việc và vận chuyển. Năng lượng như một nguyên lý khoa học được tìm thấy ở nhiều nguồn và nhiều dạng thức.

2 - The scientific definition of energy is the ability to do work. Work is the transfer of energy to move an object a certain distance. The rate at which work is done is called power. The ratio of work and time determines the amount of power used. For example, imagine that two people start at the bottom of a mountain with the goal of reaching the top. The first person hikes to the top in a short amount of time. The second person scales the rocks to the top which takes a much longer amount of time. The same amount of work was done by both (they reached the top of the mountain), but the hiker has more power since the distance traveled was completed in a shorter amount of time.

Định nghĩa khoa học của năng lượng là khả năng sinh công. Công là sự chuyển đổi năng lượng để dịch chuyển một vật tới một khoảng cách nhất định. Tốc độ mà công được thực hiện gọi là công suất. Tỷ lệ giữa công và thời gian xác định lượng công suất sử dụng. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng hai người bắt đầu ở một chân núi với mục tiêu leo lên đỉnh núi. Người đầu tiên leo vọt lên đỉnh núi trong một khoảng thời gian ngắn. Người thứ hai trèo qua các mỏm đá mất nhiều thời gian hơn. Cùng một lượng công được cả hai thực hiện (họ đã đạt tới đỉnh núi), nhưng người leo nhanh có công suất lớn hơn bởi quãng đường đi được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Source: masstech.org
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait