VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Steve Carell does the Weather...
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế
Fairytale
Hỏi đáp về Môi trường (11)
Artport 2008 - Rock Your Art II: Khép lại thành công!
Chuyện rạ, chuyện rơm
Số lượt truy cập
4426355
Số người đang xem
27


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 128 - Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai Cập (4)
7 - And while the sights and sounds that we heard were entirely Egyptian, we can’t help but hear the echoes of history — echoes from Germans tearing down a wall, Indonesian students taking to the streets, Gandhi leading his people down the path of justice.

Và trong khi những gì chúng ta nghe và thấy là toàn bộ từ Ai Cập, chúng ta không thể không nghe thấy tiếng vọng của lịch sử – tiếng vọng từ việc người Đức phá đổ bức tường thành, từ các sinh viên Indonesia xuống đường, từ việc Gandhi dẫn dắt dân tộc ông tới con đường công lý.

As Martin Luther King said in celebrating the birth of a new nation in Ghana while trying to perfect his own, “There is something in the soul that cries out for freedom.”  Those were the cries that came from Tahrir Square, and the entire world has taken note.

Và như Martin Luther King đã nói trong dịp kỷ niệm sự ra đời của một quốc gia mới ở Ghana trong nỗ lực hoàn thiện chính mình, “Có điều gì đó trong tâm hồn kêu gọi đòi tự do.” Những tiếng kêu vang vọng từ Quảng trường Tahrir và được toàn thế giới ghi nhận.

8 - Today belongs to the people of Egypt, and the American people are moved by these scenes in Cairo and across Egypt because of who we are as a people and the kind of world that we want our children to grow up in.

Ngày hôm nay đã thuộc về nhân dân Ai Cập, và nhân dân Hoa Kỳ xúc động bởi những gì xảy ra tại Cairo và trên toàn đất nước Ai Cập, vì chúng ta là người và là thế giới mà chúng ta mong muốn con cháu chúng ta lớn lên trong đó.

The word Tahrir means liberation.  It is a word that speaks to that something in our souls that cries out for freedom.  And forevermore it will remind us of the Egyptian people — of what they did, of the things that they stood for, and how they changed their country, and in doing so changed the world. Thank you.

Từ Tahrir có nghĩa là giải phóng. Nó là một từ nói lên điều gì đó trong tâm hồn gào thét cho tự do của chúng ta. Và mãi mãi nó sẽ nhắc chúng ta nhớ về nhân dân Ai Cập – về những gì họ đã làm, về những điều họ tranh đấu, và làm thế nào họ thay đổi đất nước của họ, và thay đổi cả thế giới trong khi làm điều đó. Xin cảm ơn các bạn.

Source of English: Internet 
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait