VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Happy New Year
Bài 53 - Làm thế nào đế sống và yêu trực tuyến?
The funniest video ever
Cái khó của mẹ con Tít
Exercise 120 - What is Energie?
Exercise 41 - Oil Prices Return to $100 Territory
Số lượt truy cập
4450133
Số người đang xem
51


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 130 - Thông điệp Liên bang 2012 của TT Obama (2)
3 - Imagine what we could accomplish if we followed their example. (Applause.) Think about the America within our reach: A country that leads the world in educating its people. An America that attracts a new generation of high-tech manufacturing and high-paying jobs. A future where we’re in control of our own energy, and our security and prosperity aren’t so tied to unstable parts of the world. An economy built to last, where hard work pays off, and responsibility is rewarded.

Hãy tưởng tượng chúng ta có thể làm được gì nếu chúng ta noi theo tấm gương của họ. (Vỗ tay) Hãy suy nghĩ về nước Mỹ trong tầm tay của chúng ta: Một đất nước dẫn đầu thế giới trong giáo dục người dân của mình. Một nước Mỹ thu hút một thế hệ mới của sản xuất công nghệ cao và công ăn việc làm được trả lương cao. Một tương lai mà chúng ta có thể kiểm soát năng lượng của chính chúng ta, và sự an ninh và thịnh vượng của chúng ta không bị ràng buộc nhiều vào những phần bất ổn của thế giới. Một nền kinh tế bền vững, nơi mà làm việc chăm chỉ đem lại kết quả, và trách nhiệm được tưởng thưởng.

We can do this. I know we can, because we’ve done it before. At the end of World War II, when another generation of heroes returned home from combat, they built the strongest economy and middle class the world has ever known. (Applause.) My grandfather, a veteran of Patton’s Army, got the chance to go to college on the GI Bill. My grandmother, who worked on a bomber assembly line, was part of a workforce that turned out the best products on Earth.

Chúng ta có thể làm được điều này. Tôi biết chúng ta có thể làm được, vì trước đây chúng ta đã từng làm được như vậy. Vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2, khi một thế hệ những người anh hùng khác chiến đấu trở về, họ đã xây dựng nên nền kinh tế và tầng lớp trung lưu hùng mạnh nhất mà thế giới từng biết đến. (Vỗ tay). Ông của tôi, một cựu chiến binh trong Quân đội Patton, đã có cơ hội học đại học theo đạo luật GI Bill. Bà của tôi, người làm việc trong một dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom, là thành viên của một lực lượng lao động tạo ra những sản phẩm tốt nhất trên Trái đất.
4- The two of them shared the optimism of a nation that had triumphed over a depression and fascism. They understood they were part of something larger; that they were contributing to a story of success that every American had a chance to share -- the basic American promise that if you worked hard, you could do well enough to raise a family, own a home, send your kids to college, and put a little away for retirement.

Hai người họ đều có chung sự lạc quan về một quốc gia đã chiến thắng cuộc suy thoái và chủ nghĩa phát xít. Họ hiểu rằng họ là một phần của một thứ gì đó lớn lao hơn, rằng họ đang đóng góp cho một câu chuyện thành công mà mỗi người Mỹ có một cơ hội để chia sẻ – lời hứa cơ bản của nước Mỹ rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể làm tốt đủ để nuôi gia đình, sở hữu một ngôi nhà, cho con cái học đại học, và để dành được một chút khi nghỉ hưu.

The defining issue of our time is how to keep that promise alive. No challenge is more urgent. No debate is more important. We can either settle for a country where a shrinking number of people do really well while a growing number of Americans barely get by, or we can restore an economy where everyone gets a fair shot, and everyone does their fair share, and everyone plays by the same set of rules. (Applause.) What’s at stake aren’t Democratic values or Republican values, but American values. And we have to reclaim them.

Vấn đề rõ ràng của thời đại chúng ta là làm thế nào đế giữ cho lời hứa đó có giá trị. Không có thách thức nào cấp bách hơn. Không có cuộc tranh luận nào quan trọng hơn. Chúng ta có thể hoặc ổn định một đất nước mà ở đó số người làm thực sự tốt đang giảm đi trong khi số người Mỹ chỉ xoay xở vừa đủ ngày càng tăng hơn, hoặc chúng ta có thể khôi phục lại một nền kinh tế mà ở đó tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau, và tất cả mọi người đóng góp như nhau, và tất cả mọi người tuân theo một loạt những quy tắc như nhau. (Vỗ tay.) Thứ đang bị lâm nguy không phải là những giá trị của đảng Dân chủ hay những giá trị của đảng Cộng hòa, mà là những giá trị của nước Mỹ. Và chúng ta phải giành lại chúng.

Source: Internet
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait