VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tip 10 - Hãy học nông dân Hội An, Huế...
Уральская рябинушка
Thư của một người nông dân
Lồng ghép "Mua sắm xanh" vào chương trình dán nhãn sinh thái
Caravelli - The Last Waltz
Bài 53 - Làm thế nào đế sống và yêu trực tuyến?
Số lượt truy cập
4427101
Số người đang xem
36


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 1 - Người dân Barbados ...
Barbadians slam snake 'discovery' as old news

Người dân Barbados nổi nóng cho rằng "phát hiện" rắn rết là tin cũ rích 

PART A
 
1 - SAN JUAN, Puerto Rico (AP) -- A small snake has sparked a big debate in Barbados

Một con rắn nhỏ đã làm bùng nổ một cuộc tranh cãi lớn ở Barbados.

2 - Residents of the wealthy Caribbean nation have been heating up blogs and clogging radio airwaves to vent their anger at a U.S. scientist, who earlier this week announced his "discovery" of the world's smallest snake and named it "Leptotyphlops carlae," after his wife Carla.

Những cư dân của dân tộc Tây ấn giàu có đã làm nóng những trang blog và làm nghẹt sóng radio để trút sự giận dữ của họ vào một nhà khoa học Mỹ, người vào đầu tuần này đã công bố sự khám phá của anh ta về con rắn nhỏ nhất thế giới và đặt tên nó là “Leptotyphlops Carlae”, theo tên vợ anh ta – Carla

3 - "If he needs to blow his own trumpet ... well, fine," said 43-year-old Barbadian Charles Atkins. "But my mother, who was a simple housewife, she showed me the snake when I was a child."

“Nếu anh ta cần khoe khoang… thì tốt thôi”. Barbadian Charles Atkin – 43 tuổi đã nói. “Nhưng mẹ tôi, một người nội trợ bình thường, đã chỉ cho tôi con rắn này khi tôi còn là một đứa trẻ”.

4 - One writer to the Barbados Free Press blog took an even tougher tone, questioning how someone could "discover" a snake long known to locals, who called it the thread snake.

Một người viết cho blog “Nhà báo tự do Bac-ba-đốt” đã dùng cách nói gay gắt hơn hỏi sao mà ai đó có thể “phát hiện” ra con rắn mà người dân địa phương đã biết từ lâu và gọi đó là rắn chỉ.

PART B

1- "How dare this man come in here and name a snake after his wife?" said the writer who identified themselves as Margaret Knight.

“Tại sao người đàn ông này dám đến đây và đặt tên cho con rắn theo tên vợ anh ta?”, người hỏi tự nhận mình là Hầu tước Margret.

2 - The man she refers to is Penn State University evolutionary biologist S. Blair Hedges, whose research teams also have discovered the world's tiniest lizard in the Dominican Republic and the smallest frog in Cuba.

Người đàn ông cô ta nói đến là nhà sinh học tiến hoá S. Blair Hedges, thuộc trường Đại học quốc gia Penn, người mà nhóm nghiên cứu của anh ta cũng đã phát hiện con thằn lằn nhỏ nhất thế giới ở CH Dominica và con ếch nhỏ nhất ở Cuba.

3 - Hedges recently became the first to describe the snake -- which is so small it can curl up on a U.S. quarter -- when he published his observations and genetic test results in the journal "Zootaxa." Full-grown adults typically are less than 4 inches long.

Hedges mới trở thành người đầu tiên mô tả con rắn – con vật nhỏ đến nỗi có thể cuộn lại trên đồng  25 xu (1/4 đô la) – khi anh ta công bố sự quan sát (theo dõi) và kết quả kiểm tra di truyền của mình trên tạp chí “Zootaxa”. Những con trưởng thành đầy đủ không dài hơn 4 inch.

4 - Hedges told The Associated Press on Friday that he understands Barbadians' angry reactions, but under established scientific practice, the first person to do a full description of a species is said to have discovered it and gives it a scientific name.

Hôm thứ 6, Hedges đã nói với hàng tin A.P rằng, anh ta hiểu những phản ứng tức giận của người Barbados, nhưng theo thông lệ khoa học, người đầu tiên thực hiện sự mô tả đầy đủ về một loài nào đó thì được gọi là người phát hiện ra loài đó và đặt cho nó một cái tên khoa học.

5 - He said most newly "discovered" species are already well known to locals, and the term refers to the work done in a laboratory to establish a genetic profile. In the study, he reported that two specimens he analyzed were found in 1889 and 1963.

Anh ta nói đa số những loài mới “phát hiện” được người dân địa phương biết rõ và thuật ngữ này tham chiếu vào công việc hoàn thành trong phòng thí nghiệm để xác minh nguồn gốc gen. Trong khi nghiên cứu, anh ta đã báo cáo về 2 mẫu vật mà anh ta  phân tích, được tìm thấy vào năm 1889 và 1963.

6 - "There are no false claims here, believe me," Hedges said.

“Không có luận điệu gian dối nào ở đây, hãy tin tôi”. Hedges nói.

PART C

1 - Damon Corrie, president of the Caribbean Herpetological Society, acknowledged that Hedges is the first to scientifically examine and describe the snake, but the so-called discovery makes locals seem ignorant.

Damon Corrie, chủ tịch hội khoa học bò sát Tây ấn, đã thừa nhận Hedges là người đầu tiên đã kiểm tra và mô tả con rắn  một cách khoa học, tuy nhiên nên cái được gọi là phát hiện làm những người địa phương dường như ngu dốt.

2 - "It gives the impression that people here ... depend on people from abroad to come and show us things in our own backyard," Corrie said.

Nó tạo ấn tượng rằng dân chúng ở đây … phụ thuộc vào người ngoài đến để chỉ cho chúng ta những thứ trong sân nhà mình,” Corrie nói. 

3 - Karl Watson, a historian and ornithologist at the University of the West Indies in Barbados, said it's common for people to get excited over very tiny or very large animals.

Karl Watson, một nhà sử học và điểu cầm học của Trường đại học tại  phía Tây Ấn Độ thuộc Quốc đảo Barbados, nói rằng thường thường người ta dễ bị kích động bởi cỏc con vật rất nhỏ hoặc rất lớn .

4 - "Probably people have overreacted. ... It's nationalism going a bit awry," Watson said.

“Có thể dân chúng đó phản ứng quá … Đó là chủ nghĩa dân tộc hơi bị méo mó một chút”. Watson nói.

5 - Hedges agreed: "I think they're carrying it a bit too far."

Hedges đồng ý: “Tôi nghĩ, họ đó đi quá đà một chút”

6 - "Snakes are really apolitical," he said.

“Rắn rết thực sự chả dính dáng gì đến chính trị”, anh ấy nói

Source: CNN.com
 
 
 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait