VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Đạp nước (5) - Treading water (5)
Amazon Launches E-Book Lending for Libraries
Sơ lược về Hệ thống kiểm soát nội bộ
Huyền Chíp
Cuộc đời kỳ lạ của thiên tài toán đoạt Nobel Kinh tế
12 Bí quyết thành công của Công ty Microsoft
Số lượt truy cập
4361340
Số người đang xem
55


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 2 - Philippin: Cạnh tranh với Trung Quốc và Việt Nam
PART A

1 - Technology columnist Dennis Posadas says the Philippines can no longer compete on the basis of cheap labor. It must switch to a higher-value strategy


Nhà báo chuyên mục công nghệ D.P nói rằng, Philippin không thể cạnh tranh hơn nữa trên cơ sở nhân công giá rẻ. Họ phải chuyển sang một chiến lược có giá trị cao hơn.

by Dennis Posadas

2 - The Philippines, like many countries in Asia, relies significantly on electronics and semiconductors for job growth and export earnings. According to the Semiconductor & Electronics Industries of the Philippines, the local industry advocacy group, the sector currently earns around $31 billion annually in exports and employs around 460,000 people. The industry in the Philippines dates back to the 1970s and 1980s, the years of the first wave of manufacturing outsourcing to Asia by the electronics and semiconductor industry. Companies like Texas Instruments (TXN) and Intel (INTC) took advantage of cheaper wages to transfer labor-intensive assembly operations such as chip inspection, packaging, and eventually chip electrical testing.

Philippin giống như nhiều quốc gia khác ở châu Á, dựa chủ yếu vào điện tử và chất bán dẫn để phát triển việc làm và kiếm lời từ xuất khẩu. Theo nhóm ủng hộ ngành công nghiệp chất bán dẫn và điện tử của Philippin, khu vực này hiện kiếm được khoảng 31 tỷ đô la mỗi năm qua xuất khẩu và sử dụng khoảng 460.000 lao động. Ngành công nghiệp của Philippin có nguồn gốc từ những năm 70 và 80, những năm đầu tiên của làn sóng thuê các nước châu Á chế tạo chất bán dẫn và điện tử. Các công ty như TXN và INTC lợi dụng cơ hội tiền công rẻ mạt để chuyển qua các hoạt động lắp ráp cần nhiều nhân công như kiểm tra con chíp, đóng gói hàng, và thậm chí là thử điện các mạch chíp.

3 - The three-decade strategy of wooing foreign semiconductor/electronics multinationals to locate in the Philippines mainly through a cost carrot has worked well. But emerging signs indicate that a major strategy shift for the Philippines is long overdue. While TI has a new chip factory in Clark, a former U.S. Air Force base north of Manila that is now a free-trade zone, the country is becoming less attractive for some electronics manufacturers. Companies like Toshiba, for instance, have moved their laptop manufacturing operations from the Philippines to China; others are looking closely at Vietnam, where Intel has a new plant.

Trong 3 thập niên, chiến lược chiều chuộng, thu hút các công ty điện tử đa quốc gia đặt trụ sở chính của tại Philippin nhờ chính sách “củ cà rốt” trong giá cả đã rất hiệu quả. Nhưng đã xuất  hiện dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển chiến lược quan trọng của Phillipin hiện là quá muộn. Trong khi TI có một nhà máy sản xuất chip ở Clark - trước đây là căn cứ không lực Hoa Kỳ ở phía Bắc Manila, giờ là khu vực thương mại tự do, thì Philippin đang mất dần sức hấp dẫn đối với một số hãng chế tạo hàng điện tử. Ví dụ, các công ty giống Toshiba, đã chuyển các hoạt động sản xuất máy tính xách tay của họ từ Philippin sang Trung Quốc, và các công ty khác đang quan tâm tới Việt Nam, nơi mà Intel đã có một nhà máy mới.

4 - Unlike neighbors Malaysia, Singapore, and Taiwan, the Philippines has never pursued a serious higher-value strategy approach to electronics and semiconductors, preferring instead to rely on the country's status as a cheap manufacturing destination to attract investors. The key parts of this strategy are the export processing zones, tax- and duty-free areas designated by the government since the '70s to attract factories (and therefore jobs) in various places around the country. The idea was for a foreign multinational to import the sophisticated equipment and material that go into a chip, hire local labor, and export the products back to home while keeping costs down until a cheaper location came along.

Không giống những người láng giềng khác là Malaixia, Singapore và Đài Loan, Philippin chưa bao giờ theo đuổi chiến lược có giá trị cao để tiếp cận ngành điện tử và chất bán dẫn, thay vào đó, họ thích dựa vào vị thế của một quốc gia có nhân công giá rẻ để thu hút các nhà đầu tư. Những phần cốt lõi của chiến lược này là các khu chế xuất, các khu vực được giảm và miễn thuế được chính phủ phê duyệt từ những năm 70 để thu hút các nhà máy (và do đó việc làm) ở những nơi khác nhau trên toàn quốc.Ý tưởng đã là cho công ty đa quốc gia nhập khẩu những vật liệu và thiết bị phức tạp dùng làm con chip, thuê nhân công địa phương và xuất khẩu sản phẩm trở lại nơi nhập với giá thấp đến lúc vị trí giá rẻ hơn xuất hiện.

PART B

1 - Seasoned Engineers Are a Must

Kỹ sư lành nghề là điều bắt buộc

Aside from the typical concerns about political stability and business climate, cost considerations are extremely important in considering where to locate a major high-tech factory. But as high-tech manufacturing becomes more sophisticated and technical problems become harder to solve, one important consideration that these new semiconductor processes require is access to large pools of seasoned engineers and scientists with graduate degrees. Another consideration is access to suppliers of equipment and materials.

Ngoài mối quan tâm đặc thù về sự ổn định chính trị và môi trường kinh doanh, sự xem xét giá thành liên quan tới vị trí đặt một nhà máy lớn có công nghệ cao là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, vì sản xuất công nghệ cao trở nên phức tạp hơn và các vấn đề kỹ thuật khó giải quyết hơn, một cân nhắc quan trọng mà các quá trình sản xuất các chất bán dẫn mới đòi hỏi đó là khả năng tiếp cận nguồn cung lớn các kỹ sư và nhà khoa học lành nghề, có bằng cấp. Một cân nhắc khác là khả năng tiếp cận các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu.


2 - To shift to this new, higher-value-added strategy, the Philippines needs to make sure that industry works closely with key universities. This also means the Philippine government really needs to beef up its efforts in science and technology education. The Engineering Research & Development for Technology consortium, a group of seven universities led by the University of the Philippines to increase the number of master's and PhD degree holders in engineering and the sciences, is a right step in this direction. So if the Philippines really wants to show it can offer value to these big technology names, it should work on beefing up the numbers of engineers and scientists and have them work closely with industry.

Để chuyển tới chiến lược mới, có giá trị gia tăng cao hơn này, Philippin cần đảm bảo để công nghiệp phải sát cánh hợp tác với các trường đại học then chốt. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Philippin thực sự phải thúc đẩy các kết quả đạt được của họ trong đào tạo khoa học và kỹ thuật. Tập đoàn Nghiên cứu Kỹ thuật và phát triển công nghệ, gồm 7 trường đại học, đứng đầu là Trường ĐH Philippin nhằm tăng số lượng thạc sĩ và tiến sỹ trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học là bước đi đúng theo hướng này. Như vậy, nếu Philippin thực sự muốn chứng tỏ họ có thể đem tới giá trị nào đó trong lĩnh vực công nghệ cao, họ cần tăng số lượng các kỹ sư và nhà khoa học, và để những người này làm việc mật thiết với các ngành công nghiệp.


Source: BusinessWeek
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 24/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait