VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Funny Football Moments
Quản lý trong một thế giới phi tuyến tính
As long as you love me
Bài 130 - Thông điệp Liên bang 2012 của TT Obama (2)
Exercise 115 - Breaststroke - 3-2-1 STRETCH
Chuyện mùa Giáng sinh
Số lượt truy cập
4448940
Số người đang xem
61


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 4 - BP đóng cửa đường ống dẫn dầu ở Georgia

Tập đoàn dầu khí Anh quốc (BP) đóng cửa đường ống dẫn dầu ở Georgia


PART A

1 - Energy giant BP says it has shut two of three pipelines that run through Georgia as a precautionary measure.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ BP cho biết, họ đã đóng cửa 2 trong số 3 đường ống dẫn dầu chạy qua Georgia như là một biện pháp phòng ngừa.

2 - A spokeswoman for the firm said the oil and gas pipelines, which run from the Caspian Sea into Georgia, had not been damaged by the recent fighting.

Phát ngôn viên của tập đoàn nói rằng, các đường ống dẫn dầu mỏ và khí đốt chạy từ biển Caspia đến Georgia, hiện chưa bị bị thiệt hại bởi cuộc chiến mới đây.

3 - The oil pipeline, which BP owns as part of a consortium, can carry up to 90,000 barrels of oil per day.

Đường ống dẫn dầu mà BP sở hữu như một phần của côngxoocxium, có thể vận chuyển 90.000 thùng dầu mỗi ngày.

4 - Another key oil pipeline, which runs from Azerbaijan through southern Georgia into Turkey, is already shut.

Một ống dẫn dầu chính khác, chạy từ Azerbaijan qua nam Georgia tới Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã bị đóng cửa.

5 - The closure comes as the International Energy Agency (IEA) warned that the conflict posed a threat to key oil and gas pipelines that pass through Georgia.

Tình trạng cắt giảm này xảy ra khi Cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo rằng, cuộc xung đột đã gây ra nguy cơ đối với các đường ống chính dẫn dầu và khí đốt chạy qua Georgia.

6 - The IEA said that Georgia was of strategic importance to energy markets but that so far oil prices "had not been materially affected".
BP said it had closed the Western Route Export Pipeline (WREP), which runs from Baku on the Caspian Sea in Azerbaijan to the Georgian Black Sea port of Supsa, this morning.

Cơ quan này cho biết, Georgia có tầm quan trọng chiến lược đối với thị trường năng lượng, nhưng dù thế, giá dầu “đã không bị ảnh hưởng lớn”. BP cho biết, sáng nay, họ đã đóng cửa đường ống dẫn dầu xuất khẩu theo lộ trình phía Tây (WREP), chạy từ Baku bên bờ biển Caspian ở Azerbaijan tới cảng biển đen Georgia của Supsa.

7 - It has also stopped pumping gas into the South Caucasus pipeline, which runs from the Caspian Sea, through Georgia, into Turkey, although BP said gas will continue to run through the line for another seven days.

Họ cũng đã dừng việc bơm khí đốt tới đường ống nam Caucasus, chạy từ biển Caspian, qua Georgia tới Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù BP đã nói khí đốt sẽ tiếp tục chảy qua đường này trong 7 ngày nữa.

PART B 

1 - Precarious

Bấp bênh

The larger Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) oil pipeline has been closed since early August following an explosion on the eastern Turkish section of the line. The current conflict could also delay its reopening, scheduled for September.

Đường ống dẫn dầu lớn hơn tuyến Baku – Thilisi – Ceyhan (BTC) đã bị đóng cửa từ đầu tháng 8, tiếp sau một vụ nổ ở phần đường ống phía đông Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc xung đột hiện nay cũng có thể trì hoãn sự mở cửa trở lại của khu vực này, đã được kế hoạch cho Tháng 9.

2 - It is the world's second-largest pipeline and runs from Azerbaijan through southern Georgia into Turkey. It can transport up to 1.2 million barrels of oil a day.

Đây là đường ống dẫn dầu lớn thứ 2 trên thế giới và chạy từ Azecbajan qua miền nam Georgia đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nó có thể vận chuyển tới 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày.

3 - "Renewed flows through Georgia could be further delayed if the line is damaged during the Russia-Georgia conflict," the IEA said in its monthly report.

“Tái lập việc vận chuyển qua Georgia có thể sẽ bị chậm hơn nếu tuyến này bị hư hại trong cuộc xung đột Nga – Georgia”, IEA cho biết trong báo cáo hàng  tháng của họ.

4 - It added that the outage and the eruption of hostilities highlighted the potentially precarious nature of pipeline energy supplies in the region. BP has a 30% stake in the BTC pipeline.

Họ cho biết thêm rằng, sự ngừng hoạt động và sự bùng phát những hành động thù địch đã làm rõ nét bản chất bấp bênh tiềm ẩn của việc cung cấp năng lượng bằng đường ống trong khu vực. BP đã có 30% vốn góp trong BTC.

5 - It had been hoped that transporting oil through the region would make the West less dependent on supplies from Russia.

Người ta đã từng hy vọng rằng việc vận chuyển dầu mỏ qua khu vực này sẽ làm phương Tây ít phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nga.

6 - Figures released by the IEA later in the day showed the sharpest drop in demand for US crude oil in 26 years, sending the price of oil down to $113 a barrel.
 
Các số liệu được IEA đưa ra trong ngày đã cho thấy sự sụt giảm mạnh nhất về nhu cầu dầu thô của Mỹ trong vòng 26 năm, khiến giá dầu gỉảm xuống 113 đô la một thùng.

Source: BBC
Bình luận
Thứ năm, ngày 21/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait