VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Một ít bí kíp trong bơi lội
Hãy Pro để tự cứu mình
Exercise 109 - Aqua-phobia, or Fear of the Water
Con người dường như không tuân theo quy luật tiến hóa
Học bơi với "Bơi cụ"
Yoga có gì khác với các môn thể thao khác?
Số lượt truy cập
4391165
Số người đang xem
23


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 22 - Thông tin cơ bản về việc tiêu tiền ở Bắc Kinh
PART A

1 - For many overseas visitors, the Beijing Olympic Games offers a good opportunity not only to watch exciting games, but also to enjoy a shopping spree, as the country is well known for its low-price, good-quality Made-in-China products.

Đối với một số du khách nước ngoài,Thế vận hội Bắc Kinh mang tới cơ hội tốt không chỉ là xem những cuộc thi đấu hồi hộp mà còn có được hưởng thú vui mua sắm thoả thích, bởi đất nước (Trung Quốc) được biết đến bởi hàng hoá Made-in-China (sản xuất tại Trung Quốc) của nó có giá rẻ, chất lượng tốt.

2 - Yet prior to splashing out in Beijing, it is useful to know some basics about the Chinese currency yuan (or renminbi), how to change your money into yuan, related Chinese foreign exchange policies and so on.

Tuy nhiên, trước khi vung tiền ở Bắc Kinh, việc biết một số vấn đề thiết yếu về đồng tệ Trung Quốc (hoặc nhân dân tệ), về việc đổi tiền của bạn sang nhân dân tệ thế nào, các  chính sách thu đổi ngoại tệ của Trung Quốc liên quan …

RENMINBI, YUAN

Nhân dân tệ, đồng

3 - The renminbi (literally "people's currency") is the legal tender in the mainland of the People's Republic of China. It is issued by the People's Bank of China (PBOC, central bank). The official abbreviation is CNY, although also commonly abbreviated as "RMB".

Đồng nhân dân tệ (theo nghĩa đen là đồng tiền của nhân dân) là phương tiện thanh toán hợp pháp ở đại lục của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nó được phát hành bởi Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Từ viết tắt chính thức là CNY, tuy nhiên cũng thường được viết tắt là “RMB”.

4 - Chinese paper money usually comes in 1 fen (rare), 2 fen (rare), 5 fen (very rare), 1 jiao, 2 jiao, 5 jiao, 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuan, 20 yuan, 50 yuan and 100 yuan. One yuan is divided into 10 jiao. One jiao is divided into 10 fen, pennies in English. The largest denomination of the renminbi is the 100 yuan note. The smallest is the 1 fen coin or note.

Tiền giấy của Trung Quốc thường từ 1 xu (hiếm), 2 xu (hiếm), 5 xu (rất hiếm), 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng và 100 đồng. Một đồng bằng 10 hào. Một hào bằng 10 xu, như penny của nước Anh. Loại (mệnh giá) lớn nhất của đồng nhân dân tệ là 100. Đồng nhỏ nhất là 1 xu, kim loại hoặc giấy.

5 - RMB is issued both in notes and coins. The paper denominations include 100, 50, 20, 10, 5, 2 and 1 yuan; 5, 2 and 1 jiao; and 5, 2 and 1 fen. The denominations of coins are 1 yuan; 5, 2 and 1 jiao; and 5, 2 and 1 fen.

Đồng nhân dân tệ được phát hành cả bằng giấy và bằng xu kim loại. Loại tiền giấy bao gồm 100, 50, 20, 10, 5, 2 và 1 đồng; 5 , 2 và 1 hoà; và 5, 2 và 1 xu. Loại tiền xu có 1 đồng; 5, 2 và 1 hào; và 5, 2 và 1 xu.

PART B

6 - In spoken Chinese, "yuan" is often called as "kuai" and the "jiao" as "mao". Fen-denomination RMB is rarely used, except at supermarkets. The following are descriptions of major features of the above 1-yuan banknotes. It is easy to tell various denominations of RMB since there are corresponding Arabic numerals printed on every paper note or coin.

Trong ngôn ngữ Trung Quốc, “Yuan - đồng” thường được gọi là “kuai” và “jiao - hào” là “mao”. Loại nhân dân tệ bằng xu it khi được sử dụng, trừ tại các siêu thị. Tiếp theo là những nét mô tả chính của tờ 1 đồng nhân dân tệ nói trên. Việc nhìn ra các loại khác nhau của đồng nhân dân tệ là dễ dàng vì trên mỗi tờ tiền giấy hoặc tiền xu kim loại có in số đếm Ả rập tương ứng .

7 - The 1-yuan banknote has two types, the red one debuted in 1996 while the green one in 1999. The obverse of the 1996-type 1-yuan note is a portrait of two women from two minorities, and the reverse is the Great Wall. The obverse of the 1999-type 1-yuan note is a portrait of former Chinese leader Mao Zedong, while the reverse is the Xihu Lake in the southeastern Chinese city Hangzhou.

Tờ 1 nhân dân tệ có 2 loại, tờ mầu đỏ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1996, trong khi tờ thứ 2 màu xanh năm 1999. Mặt chính của tờ 1 nhân dân tệ phát hành năm 1996 là chân dung của hai phụ nữ dân tộc thiểu số, và mặt sau là Vạn lý Trường thành. Mặt chính của tờ 1 nhân dân tệ phát hành năm 1999 là chân dung cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, trong khi mặt sau là Hồ Tây (Xihu Lake) ở thành phố Hàng Châu - phía nam Trung Quốc.

8 - The 2-yuan banknote is in green. Its obverse is also a portrait of two women from another two minorities, and the reverse is the South China Sea.

Tờ 2 nhân dân tệ mầu xanh. Mặt chính của nó cũng là chân dung hai phụ nữ từ hai dân tộc thiểu số khác, và mặt sau là biển nam Trung Quốc.

9 - The 5-yuan banknote also has two types, the brown one designed and issued in 1980 while the purple one in 1999. The obverse of the 1980-type is a portrait of two minority people -- a Tibetan woman and a Muslim man, while the reverse is a scenic picture of the Yangtze River, the country's longest one. The obverse of the 1999-type is a portrait of Mao Zedong and the reverse is Taishan Maintain, a mountain in east China's Shandong province listed by the UNESCO as a world natural and cultural heritage.

Tờ 5 nhân dân tệ cũng có hai loại, tờ mầu nâu được thiết kế và phát hành năm 1980, trong khi tờ màu tía năm 1990. Mặt chính của tờ phát hành năm 1980 là chân dung hai người dân tộc thiểu số - một phụ nữ Tây Tạng và một đàn ông Hồi giáo, trong khi mặt sau là bức tranh phong cảnh sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc. Mặt chính của tờ phát hành năm 1999 là chân dung của Mao Trạch Đông và mặt sau là Taishan Maintain – một ngọn núi phía đông tỉnh Quảng Đông Trung Quốc – đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới.

10 - The 10-yuan banknote also has two types -- the ordinary one debuted in 1999 while the special note was issued on July 8 by the central bank to mark the Beijing Olympic Games. The obverse of the ordinary one is a portrait of Mao Zedong while its reverse is the drawing of the scenic Three Gorges. The special banknote issued on July 8 has a picture of the National Stadium, or the Bird's Nest, on its obverse, while its reverse features the famous ancient Greek marble statue of a discus-thrower, Discobolus.

Tờ 10 nhân dân tệ cũng có hai loại – loại thông thường xuất hiện lần đầu năm 1999, trong khi loại đặc biệt được Ngân hàng Trung ương  phát hành vào ngày 8/7 (2008) nhằm đánh dấu sự kiện Thế vận hội Bắc Kinh. Mặt chính của loại thông thường là chân dung Mao Trạch Đông, còn mặt sau là bức phong cảnh Tam Hiệp (Three Gorges). Tờ tiền giấy loại đặc biệt phát hành ngày 8/7 có hình Sân vận động Quốc gia, hay còn gọi là Tổ Chim, ở mặt chính, còn mặt sau của nó thể hiện bức tượng cẩm thạch một người Hy Lạp cổ ném đĩa nổi tiếng, Discobolus.

Note: The full article "Basic Information About Spending Money in Beijing" can be found with the link below:

Ghi chú: Có thể xem toàn bài “Thông tin cơ bản về tiêu tiền ở Bắc Kinh” với đường dẫn dưới đây:

Source: Chinaculture
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 21/4/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait