VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tương lai - Phần 2
Modern bathing suit
English vocabulary, idioms and phrases
Home - Michael Bublé
Người Do Thái, sự kiên gan bền bỉ...
Đầu xuân tản mạn về "tơ hơ"
Số lượt truy cập
4450141
Số người đang xem
51


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dich 27 - Tiểu sử Thống đốc Palin
PART A

1 - About the Governor

1 - Về Thống đốc

Governor Sarah Palin made history on Dec. 4, 2006, when she took office. As the 11th governor of Alaska, she is the first woman to hold the office.

Thống đốc Sarah Palin làm nên lịch sử vào ngày 4/12/2006, khi bà nhậm chức. Là vị Thống đốc thứ 11 của bang Alaska, bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức này.

2 - Since taking office, her top priorities have been resource development, education and workforce development, public health and safety, and transportation and infrastructure development. 

Từ khi nhậm chức, ưu tiên của bà là phát triển tài nguyên, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, sức khỏe cộng đồng và an toàn, phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông.

3 - Under her leadership, Alaska invested $5 billion in state savings, overhauled education funding, and implemented the Senior Benefits Program that provides support for low-income older Alaskans. She created Alaska’s Petroleum Systems Integrity Office to provide oversight and maintenance of oil and gas equipment, facilities and infrastructure, and the Climate Change Subcabinet to prepare a climate change strategy for Alaska. 

Dưới sự lãnh đạo của bà, Alaska đầu tư  5 tỉ đô vào quỹ tiết kiệm của bang, rà soát toàn bộ trợ cấp giáo dục, và thực hiện Chương trình trợ cấp người cao tuổi hỗ trợ những người Alaska cao tuổi có thu nhập thấp. Bà tạo ra Văn phòng Tổng hợp Tập đoàn Dầu khí Alaska để giám sát và bảo trì các thiết bị, công trình và hạ tầng dầu khí, và Tiểu ban thay đổi khí hậu để chuẩn bị chiến lược thay đổi khí hậu của Alaska.

4 - During her first legislative session, Governor Palin’s administration passed two major pieces of legislation – an overhaul of the state’s ethics laws and a competitive process to construct a gas pipeline. 

Trong suốt nhiệm kỳ lập pháp đầu tiên của bà, bộ máy của Thống đốc Palin đã trải qua hai sự kiện pháp lý lớn - một cuộc rà soát toàn bộ các luật lệ về luân thường đạo đức của bang và một quá trình cạnh tranh để xây dựng đường ống dẫn khí.

5 - Governor Palin is chair of the Interstate Oil and Gas Compact Commission, a multi-state government agency that promotes the conservation and efficient recovery of domestic oil and natural gas resources while protecting health, safety and the environment. She was recently named chair of the National Governors Association (NGA) Natural Resources Committee, which is charged with pursuing legislation to ensure state needs are considered as federal policy is formulated in the areas of agriculture, energy, environmental protection and natural resource management. Prior to being named to this position, she served as co-chair of this committee. 

Thống đốc Palin là Chủ tịch Hội đồng Khế ước Dầu khí của các tiểu bang, một tổ chức đa bang xúc tiến bảo vệ và khôi phục hiệu quả nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí thiên nhiên nội địa, đồng thời bảo vệ sức khoẻ, an toàn và môi trường. Bà cũng vừa được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Tài nguyên thiên nhiên Hiệp hội các Thống đốc quốc gia, tổ chức có nhiệm vụ theo đuổi việc lập pháp để bảo đảm các nhu cầu của bang được quan tâm khi xây dựng các chính sách của liên bang trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ này, bà là Đồng Chủ tịch ở ủy ban này.

6 - Prior to her election as governor, Palin served two terms on the Wasilla City Council and two terms as the mayor/manager of Wasilla. During her tenure, she reduced property tax levels while increasing services and made Wasilla a business friendly environment, drawing in new industry. 

Trước khi bà được bầu làm Thống đốc, Palin phục vụ 2 nhiệm kỳ trong Hội đồng Thành phố Wasilla và hai nhiệm kỳ là Thị trưởng/Nhà quản lý của Wasilla. Trong thời kỳ giữ chức, bà giảm các mức thuế tài sản trong khi tăng dịch vụ và làm cho Wasilla trở thành một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút ngành công nghiệp mới.Governor Palin's Official Portrait


PART B

7 - She has served as chair of the Alaska Conservation Commission, which regulates Alaska's most valuable non-renewable resources: oil and gas. She was elected by her peers to serve as president of the Alaska Conference of Mayors. In this role, she worked with local, state and federal officials to promote solutions to the needs of Alaska's communities. 

Bà là Chủ tịch của Uỷ ban bảo tồn Alaska điều hành các nguồn tài nguyên quý giá, không thể thay thế của Alaska: dầu và khí. Bà được những đồng nghiệp của mình lựa chọn là Chủ tịch của Hội nghị các Thị trưởng của Alaska. Trong vai trò này, bà làm việc với địa phương, bang và quan chức liên bang để thúc đẩy việc giải quyết các nhu cầu của cộng đồng Alaska.

8 - Sarah Heath Palin arrived in Alaska with her family in 1964, when her parents came to teach school in Skagway. She received a bachelor of science degree in communications-journalism from the University of Idaho in 1987. Palin, who graduated from Wasilla High School in 1982, has lived in Skagway, Eagle River and Wasilla. 

Sarah Heath Palin đến Alaska cùng với gia đình năm 1964, khi bố mẹ bà đến dạy tại trường Skagway. Bà nhận bằng cử nhân khoa học – báo chí của Đại học Tổng hợp Idaho năm 1987. Palin, tốt nghiệp trung học Wasilla năm 1982, sống ở Skagway, Eagle River và Wasilla.

9 - She is married to Todd Palin, who is a lifelong Alaskan, a production operator on the North Slope and a four-time champion of the Iron Dog, the world's longest snowmachine race. 

Bà kết hôn với Todd Palin, người gốc Alaskan, một người điều hành sản xuất ở miền Bắc Slope và người 4 lần vô địch trong cuộc thi “Iron Dog – Chó sắt”, một cuộc đua xe trượt tuyết dài nhất thế giới.

10 - Todd and Sarah fish in Bristol Bay with their children – Track, Bristol, Willow, Piper and Trig. Through Todd’s Yup'ik grandmother, Alaska’s Native heritage plays an important role in their family. Track enlisted in the U.S. Army on Sept. 11, 2007. 

Todd và Sarah câu cá ở vịnh Bristol cùng với con cái của mình - Track, Bristol, Willow, Piper và Trig. Qua Yup'ik - Bà của Todd, di sản quê hương Alaskan đóng vai trò quan trọng trong gia đình họ. Track gia nhập quân đội Mỹ ngày 11/09/2007.

11 - Prior to taking office, Palin served on numerous boards and commissions throughout the state. She was active in her family’s pursuits – including serving as a sports team mom and school volunteer. She also runs marathons. 

Trước khi nhậm chức, Palin làm việc cho một số ủy ban và hội đồng, khắp trong bang. Bà tích cực chăm lo gia đình – kể cả làm bà mẹ của đội thể thao và tình nguyện viên của nhà trường. Bà cũng chạy ma-ra-tông nữa.

12 - Palin is a lifetime member of the NRA and enjoys hunting, fishing, Alaska history, and all that Alaska's great outdoors has to offer. 

Palin là thành viên suốt đời của NRA (National Rifle Association - Hiệp hội súng quốc gia) và thích đi săn, câu cá, thích lịch sử Alaska và tất cả những điều thú vị ngoài trời mà Alaska mang lại.

Soure: State of Alaska
 
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait