VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Blog là gì?
Bài 76 - Diễn văn nhậm chức của Barack Obama (2)
Exercise 15 - Cam Ranh Bay back in strategic limelight
Có phải tại "tính không Pro" của người Việt?
Mục tiêu của Tao
Exercise 136 - Tearful Putin Declares Victory at Rally
Số lượt truy cập
4448887
Số người đang xem
14


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 41 - Giá dầu quay trở lại vùng $100
Published: September 18, 2008
 
1 - After spending only three days under $100 a barrel, oil prices shot back up on Thursday morning, erasing most of $10-a-barrel decline in just two days.

Chỉ sau 3 ngày nằm ở mức dưới 100 đô la 1 thùng, giá dầu đã nhanh chóng tăng trở lại vào sáng thứ 5, xoá đi hầu hết sự sụt giảm 10 đô la 1 thùng trong đúng 2 ngày.

2 - Crude oil futures traded above $100 shortly after the open, before falling back slightly to $99.75. The rise follows a large jump on Wednesday when oil gained 6.6 percent as panicky investors fled the stock market to seek shelter in the perceived safety of commodities.

Dầu thô giao sau được buôn bán trên 100 đô la không lâu khi mở cửa (sàn giao dịch chứng khoán), trước khi giảm nhẹ một chút xuống 99.75 đô la. Sự tăng giá tiếp theo một bước nhảy lớn hôm thứ 4, khi dầu tăng 6.6% vì những nhà đầu tư yếu bóng vía bỏ chạy khỏi thị trường chứng khoán tìm chỗ nương tựa trong sự an toàn nhận biết được của các loại hàng hoá.

3 - After six months in the triple-digits, oil prices had slumped earlier in the week because of concerns that the financial turmoil on Wall Street would slow economic growth and hurt oil demand. Prices, which had fallen to $91.51 a barrel on Tuesday, have since made up their losses.

Sau 6 tháng ở mức 3 con số, giá dầu bị hạ nhanh vào đầu tuần do những quan ngại rằng sự rối loạn trên phố Wall có thể khiến  tăng trưởng kinh tế chậm và phương hại tới nhu cầu dầu mỏ. Giá dầu, giảm xuống 91.51 đô la một thùng vào thứ 3, từ đó đã làm họ thua thiệt.

4 - Also, five days after Hurricane Ike came ashore, the extent of the damage to the nation’s energy hub along the Gulf Coast remains unclear. The Gulf of Mexico’s entire oil and natural gas production remains shut while a dozen refineries across Texas and Louisiana are trying to resume production. It could take weeks before the situation returns to normal.

Hơn nữa, 5 ngày sau khi bão Ike đổ bộ vào bờ, phạm vi thiệt hại năng lượng của quốc gia dọc theo bờ vịnh còn chưa rõ ràng. Toàn bộ việc sản xuất dầu mỏ và khí tự nhiên của Vịnh Mexico vẫn ngừng, trong khi một tá nhà máy lọc dầu khắp Texas và Louisina đang cố khôi phục sản xuất. Sẽ phải mất vài tuần trước khi tình hình trở lại bình thường.

5 - The energy secretary, Samuel W. Bodman III, said Wednesday that the government was considering appealing to the International Energy Agency to release emergency fuel supplies to make up for the short-term disruptions.

Hôm thứ 4, Bộ trưởng Năng lượng, Samuel W. Bodman III cho biết, chính phủ đang xem xét việc kêu gọi Cơ quan năng lượng quốc tế mở cửa nguồn cung cấp nhiên liệu khẩn cấp để bù đắp cho sự thiếu hụt ngắn hạn.

6 - The energy agency, whose role is to coordinate energy policies for 27 industrialized nations, last released emergency oil stocks in the wake of hurricanes Katrina and Rita in 2005.

Cơ quan năng lượng, người có vai trò điều phối chính sách năng lượng cho 27 quốc gia công nghiệp hoá, gần đây nhất đã mở các kho dầu khẩn cấp ngay sau cơn bão Katrina và Rita năm 2005.

7 - The Energy Department on Wednesday said that crude oil inventories in the United States had fallen to their lowest level since May. Gasoline stockpiles are at their lowest since 1969.

Vào hôm thứ 4, Bộ Năng lượng nói, lượng dầu thô (dự trữ) của Mỹ, theo kiểm kê đã rơi xuống mức thấp nhất của họ từ tháng 5. Dự trữ xăng thì ở mức thấp nhất của họ kể từ năm 1969.

8 - The price of oil also rose as the dollar weakened. Over the last year, investors have used commodities, and oil, as a natural hedge against a falling dollar. The dollar slid as much as 2.6 percent to $1.4541 against the euro.

Giá dầu cũng tăng khi đồng đô la yếu đi. Suốt cả năm ngoái, các nhà đầu tư đã sử dụng hàng hoá và dầu như một rào cản tự nhiên chống lại sự sụt giá của đồng đô la. Đồng đô la trượt giá khoảng 2.6% tới mức 1.4541 đô la ăn một Euro.

Source: The New York Times
 
 
 
Bình luận
Thứ năm, ngày 21/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait