VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Signs
Exercise 85 - Reasons To Hate Vietnam (1)
Ngành tái chế rác điện tử ở Nhật
Gateaux
Exercise 108 - Overcoming fear of water and swimming
Phất thủ liệu pháp
Số lượt truy cập
4450083
Số người đang xem
30


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 42 - Hội tụ Năng lượng Mặt trời
1 - The U.S. Department of Energy (DOE) researches and develops a clean, large-scale solar thermal technology known as concentrating solar power (CSP). This research and development (R&D) focuses on three types of concentrating solar technologies: trough systems, dish/engine systems, and power towers. These solar technologies are used in CSP plants that use different kinds of mirror configurations to convert the sun's energy into high-temperature heat. The heat energy is then used to generate electricity in a steam generator.

Bộ Năng lượng Mỹ (Department of Energy - DOE) nghiên cứu và phát triển một công nghệ nhiệt mặt trời sạch, có quy mô lớn được biết (tới với cái tên) là Hội tụ Năng lượng Mặt trời (Hội tụ Thái dương năng - Concentrating Solar Power, CSP). Công trình nghiên cứu và phát triển (R&D) này tập trung vào 3 kiểu công nghệ hội tụ năng lượng mặt trời: hệ thống máng lõm, hệ thống đĩa/động cơ và hệ thống các tháp năng lượng. Công nghệ mặt trời này được dùng trong các nhà máy Hội tụ Năng lượng Mặt trời sử dụng các loại gương có cấu hình khác nhau để chuyển năng lượng mặt trời thành nhiệt năng có nhiệt độ cao. Nhiệt năng sau đó được dùng để tạo ra điện trong một máy phát điện chạy bằng hơi nước.

2 - Concentrating solar power's relatively low cost and ability to deliver power during periods of peak demand—when and where we need it—mean that it can be a major contributor to the nation's future needs for distributed sources of energy. DOE's Solar Energy Technologies Program pursues concentrating solar power R&D to provide clean, reliable, affordable solar thermal electricity for the nation. The National Renewable Energy Laboratory (NREL) and Sandia National Laboratories work together as SunLab, a partnership developed by DOE to support R&D within the Concentrating Solar Program.

Giá thành tương đối thấp và khả năng cung cấp năng lượng trong suốt giai đoạn có nhu cầu đỉnh điểm  – vào lúc và đến nơi chúng ra cần nó – của công nghệ Hội tụ Năng lượng Mặt trời có nghĩa là nó có thể là một thành tố quan trọng trong nhu cầu tương lai của quốc gia đối với các nguồn năng lượng được phân phối. Chương trình Công nghệ Hội tụ Năng lượng Mặt trời của Bộ Năng lượng Mỹ theo đuổi các nghiên cứu và phát triển hội tụ năng lượng mặt trời nhằm cung cấp nhiệt điện mặt trời sạch, đáng tin cậy và giàu tiềm năng cho quốc gia. Phòng thí nghiệm Năng lượng có khả năng tái tạo Quốc gia (NREL) và Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia làm việc cùng nhau dưới tên SunLab, một quan hệ hợp tác được phát triển bởi Bộ Năng lượng Mỹ để hỗ trợ R &D trong khuôn khổ Chương trình Hội tụ Năng lượng Mặt trời.

3 - The program's goal is to ensure that solar thermal technologies such as concentrating solar power make an important contribution to the world's growing need for energy. Visit these sites for more information:
Mục tiêu của chương trình là đảm bảo rằng các loại công nghệ nhiệt mặt trời như Hội tụ Năng lượng Mặt trời tạo được sự đóng góp quan trọng đối với sự gia tăng nhu cầu năng lượng của thế giới. Hãy ghé thăm các trang web này để biết thêm thông tin:
Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait