VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tính bầy đàn làm ta nghèo đi?
Bài dịch 35 - Trung Quốc: Hàng trăm trẻ nhỏ bị nuôi dưỡng bằng sữa hỏng
"Đẽo voi máy giữa đường"
Tít ăn nói lịch sự?
Most wanted
Exercise 75 - Barack Obama’s Inaugural Address (1)
Số lượt truy cập
4446147
Số người đang xem
25


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 43 - Chúng tôi là ai
1 - VEF Fellows are recipients of the Vietnam Education Foundation (VEF) fellowship. The fellowship program of VEF started in 2003 and has been continuously growing in scale. Its mission is to bring Vietnamese scholars to the United States to pursue graduate studies at several leading schools in science and technology.

Các nghiên cứu sinh Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF - Vietnam Education Foundation) là những người nhận học bổng (nghiên cứu sinh) của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Chương trình học bổng (nghiên cứu sinh) của VEF bắt đầu năm 2003 và ngày càng lớn mạnh về quy mô. Sứ mệnh của Quỹ là đưa sinh viên Việt Nam sang Mỹ để tiếp tục nghiên cứu tại một số trường đại học hàng đầu về khoa học và công nghệ.

2 - We currently have a community of over 230 fellows attending more than 50 schools in 27 states across the United States. As the majority of us are pursuing a doctoral degree, the first class of graduates will be expected in numbers in the next year or two. Some fellows in the masters track have already finished their graduate programs and either came back to work in Vietnam or continued to pursue higher degrees in the States.

Chúng tôi hiện có một cộng đồng khoảng trên 230 nghiên cứu sinh theo học ở hơn 50 trường đại học trong 27 bang trên toàn nước Mỹ. Vì phần lớn chúng tôi theo đuổi học vị Tiến sĩ, số đông các sinh viên tốt nghiệp lớp đầu tiên được trông đợi vào năm tới hoặc hai năm nữa. Một số nghiên cứu sinh có bằng Thạc sỹ đã hoàn thành chương trình học của họ, và hoặc trở về làm viện tại Việt Nam, hoặc tiếp tục theo đuổi các học vị cao hơn ở Mỹ.

3 - As part of the mission of the fellowship program, we have a strong commitment to the development and advance of science and technology in Vietnam. As a significant number of fellows are university lecturers or have connections with major educational and research institutions in Vietnam, we believe that we will have several opportunities to cooperate with the scientific community and together with them make some positive difference.

Là một phần sứ mệnh của chương trình học bổng, chúng tôi có sự cam kết vững chắc đối với sự phát triển và tiến bộ của khoa học và công nghệ Việt Nam. Vì một số lớn nghiên cứu sinh là giảng viên các trường đại học hoặc có quan hệ với những cơ quan giáo dục và cơ quan nghiên cứu chủ chốt của Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có dăm ba cơ hội hợp tác với cộng đồng khoa học và với họ tạo nên một vài điều khác biệt tích cực.

4 - As a young and energetic Vietnamese group, we want to be a positive part of the larger network of Vietnamese student bodies and social groups. It is an exciting time for us to present ourselves to the world, and explore the opportunities of working together toward a better future for us all and for the larger community in Vietnam.

Là một nhóm Việt Nam trẻ và đầy nhiệt huyết, chúng tôi muốn là một bộ phận tích cực của mạng lưới lớn rộng lớn các cộng đồng sinh viên Việt Nam và các nhóm xã hội. Đó là cơ hội hấp dẫn để chúng tôi tự giới thiệu mình với thế giới, và khai thác các cơ hội cùng làm việc hướng tới một tương lai tốt hơn cho tất cả chúng tôi cũng như cho cộng đồng lớn hơn tại Việt Nam.

5 - We would like to welcome you to the virtual home of the Vietnam Education Foundation Fellows Association: www.veffa.org! Come, be friends with us and enjoy!

Chúng tôi vui mừng đón bạn ghé thăm trang chủ của Quỹ học Giáo dục Việt Nam tại www.veffa.org! Hãy đến đây, hãy làm bạn với chúng tôi, và cùng chung vui.

 

Source: VEFFA
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait