VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Một ngày vui
Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) - Quy trình và phương pháp thực hiện
Breast Stroke Animation
To đầu mà dại...
'Bố vĩ đại của một người con gái'
Mưa lâu sẽ biết lòng người!
Số lượt truy cập
4424653
Số người đang xem
6


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 47 - "Có phải tôi đã lỡ mất gì đó?"
September 19, 2008
 
1 - LONDON, England – If I had a pound for every time that someone has asked me to explain what “short selling”* is over the past 24 hours then I’d be able to help the banks out of their “toxic” debt problem. I wrote at the start of the week when Lehman Brothers collapsed, despite frantic efforts to save it, that I’d never known a weekend like it. Well, it’s now Friday and I can firmly say that I’ve never known a week like it either.

Nếu tôi kiếm được một bảng cho mỗi lần có ai đó đề nghị tôi giải nghĩa “bán khống” là gì trong 24 giờ qua, thì tôi đã có khả năng giúp các ngân hàng thoát khỏi vấn đề nợ “độc” của họ. Tôi viết vào đầu tuần khi Lehman Brothers sụp đổ, bất chấp những nỗ lực điên cuồng cứu nó, rằng tôi chưa bao giờ biết tới một kỳ cuối tuần nào như thế. Vâng, bây giờ là thứ 6, và tôi có thể chắc chắn nói rằng, tôi cũng chưa bao giờ biết đến một tuần như thế.

2 - Who’d have thought that in the space of just a few days we’d see two Wall Street icons effectively disappear; one of the world’s biggest insurers being rescued by the US government; plummeting share prices; Britain’s biggest lender forced into merging with a smaller rival; central banks riding to the rescue of a paralyzed financial system; a ban on “short selling” in Britain and the U.S.; and American authorities announcing a plan to rid banks of their debt?

Ai đã dám nghĩ rằng, trong khoảng chỉ vài ngày, chúng ta đã chứng kiến 2 biểu tượng của phố Wall thực sự biến mất; một trong những nhà bảo hiểm lớn nhất thế giới đang được chính phủ Mỹ cứu nguy, giá cổ phiếu tụt giảm thảm hại; nhà cho vay lớn nhất nước Anh buộc phải hợp nhất với một đối thủ nhỏ hơn; các ngân hàng trung tâm đang cố cứu hệ thống tài chính bị tê liệt; một lệnh cấm “bán khống” ở nước Anh và nước Mỹ; và những nhà chức trách Mỹ đã công bố một kế hoạch để giải thoát cho những ngân hàng khỏi món nợ của họ?

3 - I don’t know about you, but this white-knuckle**, thrill-a-minute*** week has left me completely exhausted. But here’s the thing. Thanks to the relief inspired by news of the bailout plan — as I write at lunchtime in London - European share indices have bounced back to more or less where they were first thing on Monday morning.

Tôi không biết anh thế nào, nhưng cái tuần điên đầu, hãi hùng này đã làm tôi hoàn toàn kiệt sức. Nhưng có một điều lưu tâm. Nhờ có thông báo kế hoạch cứu viện tài chính – như tôi viết lúc giờ nghỉ trưa ở London – Chỉ số cổ phiếu Châu Âu đã tăng lên nhiều hoặc ít hơn điểm số hồi đầu sáng thứ hai.

4 - Imagine this: a city trader has been away on a seven-day desert island vacation, away from phones and news media (unlikely I know – these people are permanently wired in, but bear with me on this.) They will arrive back this coming Monday to find that colleagues are battle wearied and bruised, that associates have fallen by the wayside and that the financial landscape has completely changed.

Hãy tưởng tượng điều này, một thương gia thành thị đi vắng trên một chuyến du lịch bảy ngày tới đảo hoang, cách ly khỏi điện thoại hay phương tiện truyền thông (không giống những gì tôi biêt - những người này thường xuyên nối mạng – nhưng tha cho tôi điều đó). Họ sẽ trở về vào sáng thứ hai tới để thấy các đồng nghiệp của họ thảm hại và thâm tím mình mẩy, các liên minh đã sụp đổ ở lề đường và cục diện tài chính đã hoàn toàn thay đổi.

5 - But they’d also find that, eerily, share prices are pretty much just where they left them. Surely they could be forgiven for thinking: “Did I miss something?”

Nhưng họ cũng sẽ nhận thấy, một cách kỳ lạ, giá cổ phiếu đã tăng lên khá nhiều từ khi họ bỏ chúng đi nghỉ. Chắc chắn, họ có thể được tha thứ bởi ý nghĩ: “Có phải tôi đã lỡ mất gì đó?”.
 
Source: CNN

* Short selling: bán khống (thường là chứng khóan) - hành động bán đi một chứng khoán không thuộc sở hữu của người bán nhưng cam kết sẽ bằng cách này hay cách khác trả lại đúng số lượng & chủng loại chứng khóan đã vay. Hoạt động này dùng để thu lợi từ sự giảm giá chứng khoán được kỳ vọng.
 
** “white-knuckle”: Characterized by tense nervousness or apprehension: a white – knucle emergency landing; white – knucle time in the hospital waiting room

***thrill-a-minute: Hãi hùng, kinh dị

 
Bình luận
Thứ năm, ngày 24/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait