VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Quy luật Pareto
Kỹ thuật viền, trang trí bánh kem
Sherlock Holmes
Bài dịch 21 - Nào, hãy quan tâm tới củ cải đường hơn một chút!
Rock Đồng hồ cát - Ca khúc dành tặng lính đảo
Exercise 29 - Landscape rules on how much lawn is enough differ by city
Số lượt truy cập
4446381
Số người đang xem
52


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 49 - McCain và Obama đấu khẩu trong cuộc tranh luận đầu tiên
1 - US presidential rivals Republican John McCain and Democrat Barack Obama have attacked each other over foreign policy and the economy, in their first debate.

Các đối thủ cạnh tranh chức Tổng thống Mỹ, John McCain của Đảng Cộng hoà và Barack Obama của Đảng Dân chủ đã công kích nhau về chính sách đối ngoại và kinh tế trong cuộc đâu khẩu đầu tiên.

2 - Mr Obama said a $700bn (£380bn) plan to rescue the US economy was the "final verdict" on years of Republican rule. He said Mr McCain had been "wrong" on Iraq and tried to link him to President Bush. The Republican senator described his rival as inexperienced to lead. Neither landed a knockout blow but polls suggested Mr Obama did better. An immediate telephone poll by CNN and Opinion Research Corp found 51% said Mr Obama had won, to 38% for Mr McCain.

Ông Obama nói, một kế hoạch 700 tỷ USD (£380bn) để cứu kinh tế nước Mỹ là "lời phán quyết cuối cùng" trong những năm Đảng Cộng hoà lãnh đạo. Ông nói, ông McCain đã “sai lầm” trong vấn đề Iraq, và cố gắng lặp lại hình ảnh của Tổng thống Bush. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà mô tả đối thủ cùa mình là không có kinh nghiệm lãnh đạo. Cả hai đều không đánh gục được đối thủ, nhưng những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Obama đã làm tốt hơn. Một cuộc thăm dò trực tiếp bằng điện thoại của CNN và Opinion Research Corp cho kết quả là 51% ý kiến nói ông Obama thắng, và 38% nói ông McCain thắng.

3 - A poll of uncommitted voters by CBS News found that 39% gave Mr Obama victory, 25% thought John McCain had won, and 36% thought it was a draw. Both campaigns claimed victory, with Mr McCain's team saying their candidate had shown a "mastery on national security issues" while Mr Obama's aides said he had passed the commander-in-chief test "with flying colours".

Một cuộc thăm dò ý kiến của những người bỏ phiếu không ràng buộc bởi Hãng tin CBS News cho thấy 39% cho rằng ông Mr Obama thắng, 25% nghĩ John McCain thắng, và 36% cho rằng là hoà. Cả hai bộ máy vận động bầu cử đều tuyên bố thắng cuộc, với lời tuyên bố của phe ông McCain's rằng ứng cử viên của họ đã tỏ ra “rất thành thạo” về các vấn đề an ninh quốc gia, trong khi những người ủng hộ ông Obama's nói rằng ông ấy đã vượt qua bài thử nghiệm đối với một tổng tư  lệnh thật dễ dàng".

4 - Tens of millions of Americans were expected to watch the debate on TV, with only about five weeks to go before the 4 November elections. Senator McCain said he did not need "any on-the-job training". "I'm ready to go at it right now," he added. But Senator Obama said Mr McCain had been "wrong" about invading Iraq and that the war had led the US to take its eye off the ball in Afghanistan, where it should have been pursuing al-Qaeda.

Hàng chục triệu người Mỹ đã chờ xem cuộc tranh luận trên TV, với chỉ khoảng 5 tuần còn lại trước cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11. Thượng Nghị sĩ McCain nói, ông không cần "bất cứ sự đào tạo nào trong công việc". "Tôi đã sẵn sàng bắt đầu ngay bây giờ," ông bổ sung. Tuy nhiên Thượng Nghị sĩ Obama nói ông McCain đã “sai lầm” trong việc xâm lược Iraq và rằng cuộc chiến đã làm nước Mỹ rời mắt khỏi vấn đề ở Afghanistan, nơi cần phải truy tìm al-Qaeda.

5 - Mr McCain argued that as a result of the "surge" - which involved sending some 30,000 extra US troops to Iraq - US military strategy was succeeding. "We are winning in Iraq and we will come home with victory and with honour," he said.
The televised debate in Oxford, Mississippi, focused largely on foreign policy but began with discussion of the economic crisis gripping the US.

Ông McCain phản bác lại rằng như là kết quả của “đợt sóng dâng trào” – liên quan tới việc gửi các nhóm quân tinh nhuệ khoảng 30,000 người tới Iraq - Chiến lược quân sự của Mỹ đã thành công. "Chúng ta đang thắng lợi ở Iraq và chúng ta sẽ trở về với chiến thắng và quang vinh," ông nói. Cuộc tranh luận trên TV ở Oxford, Mississippi, tập trung chủ yếu vào chính sách đối ngoại nhưng bắt đầu với đối thoại về khủng hoảng kinh tế đang thu hút nước Mỹ.

6 - Speaking about the financial bail-out plan under discussion by the US Congress, Mr Obama said: "We have to move swiftly and we have to move wisely." Mr McCain said he believed it would be a long time before the situation was resolved. "This isn't the beginning of the end of this crisis," he said. "This is the end of the beginning if we come out with a package that will keep these institutions stable and we've got a lot of work to do."

Nói về kế hoạch ứng cứu tài chính đang được Quốc hội Mỹ thảo luận, ông Obama nói: "Chúng ta phải hành động nhanh, và chúng ta phải hành động một cách khôn ngoan." Ông McCain nói, ông tin rằng sẽ còn lâu nữa trước khi tình hình được giải quyết. "Đây không phải là điểm khởi đầu của sự kết thúc khủng hoảng," ông nói. "Đây là điểm kết của sự bắt đầu, nếu chúng ta vượt ra với một gói (đề xuất), nó sẽ giúp các thể chế này chế bền vững và chúng ta còn nhiều việc phải làm."

7 - Mr McCain attacked Mr Obama over his record on finance, saying he had asked for millions of dollars in so-called "earmarks" - money for pet projects - as an Illinois senator. The Republican also suggested a spending freeze in many areas apart from defence, but Mr Obama likened the proposal to using a hatchet when a scalpel was needed. Both candidates agreed that the bail-out plan would put massive pressure on the budget of the next president and mean cuts in government spending.

Ông McCain công kích ông Obama về kinh nghiệm trong tài chính, nói rằng ông ấy đã đề nghị hàng triệu đô tiền được gọi là “dành riêng” cho các dự án ưa thích - với vai trò là Thượng nghị sĩ bang Illinoi. Ứng viên Đảng Cộng hoà cũng đề nghị hoãn (tranh luận) trong nhiều lĩnh vực không liên quan tới quốc phòng, nhưng ông Obama ví von đề xuất với việc sử dụng một chiếc rìu nhỏ trong khi cần một con dao mổ. Cả hai ứng viên đồng ý rằng kế hoạch cứu trợ tài chính sẽ tạo sức ép lớn lên ngân sách của Tổng thống kế vị và có nghĩa là cắt giảm chi tiêu của chính phủ.

Note: The full article  ""McCain and Obama spar in first debate" can be found with the link below:

Source: BBCNews
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait