VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Chuyện chiếc phong bì
Lùn đây nè
Yoga có gì khác với các môn thể thao khác?
Bánh Donut - Doughnut
Андрей Державин - Чужая свадьба
The Cup of Life
Số lượt truy cập
4354995
Số người đang xem
41


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 52 - Cty lọc dầu Nhật bản xem xét xây dựng nhà máy mới
Eric Watkins
Oil Diplomacy Editor

1 - LOS ANGELES, Sept. 30 -- Taiyo Oil Co., Japan's smallest refiner by capacity, is considering building an additional refinery, according to a senior company executive.

LOS ANGELES, 30 Tháng 9 – Công ty dầu Taiyo Oil Co., công ty lọc dầu nhỏ nhất Nhật Bản, tính theo công suất, đang xem xét xây dựng thêm một nhà máy lọc dầu nữa, theo (lời) một lãnh đạo cao cấp của công ty.

"I think it is an issue whether we can promise stable, safe operations with the single (current) refinery," said Taiyo Pres. Yutaka Oka, referring to the company's existing 120,000 b/d facility on Shikoku Island.

"Tôi nghĩ, việc liệu chúng ta có thể đảm bảo việc vận hành an toàn, ổn định với chỉ nhà máy lọc dầu duy nhất (hiện có) là một vấn đề," phóng viên của Taiyo, Yutaka Oka nói, ý nhắc tới nhà máy lọc dầu hiện nay của hãng với công suất 120.000 thùng/ngày trên bán đảo Shikoku.

2 - Japan's domestic oil demand has been falling since 2005 due to the adoption of energy-efficient technologies and energy diversification—a trend that is continuing.

Nhu cầu trong nước về dầu mỏ của Nhật Bản đã giảm từ năm 2005 do việc áp dụng các công nghệ năng lượng hiệu quả và đa dạng hoá năng lượng - một khuynh hướng đang tiếp tục.

According to the Ministry of Economy, Trade, and Industry, Japan's refiners and trading companies in August imported 1.2% less crude oil than a year earlier, with imports falling to 20.36 million kl or 4.13 million b/d.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), các nhà lọc dầu và các công ty thương mại Nhật Bản, trong tháng 8 đã nhập khẩu dầu thô ít hơn 1.2% so với một năm trước đây, với lượng nhập khẩu giảm tới 20,36 triệu kl (ki-lo lít) hay 4,13 triệu thùng/ngày.

3 - In the same month, according to METI figures, Japan's overall oil product output fell 2.8% from a year ago to 18.60 million kl. End-month stocks of overall oil products increased 1.9% from last year to 14.44 million kl in the month, METI said.

Trong cùng tháng, theo các số liệu của METI, tổng sản phẩm tạo ra của Nhật Bản giảm 2,8% so với một năm trước, tới 18,60 triệu kl (ki-lo lít). METI nói, dự trữ cuối tháng của toàn bộ sản phẩm (xăng) dầu tăng 1,9% so với năm trước, tới 14.44 triệu kl (ki-lo lít) trong tháng.

Despite those figures, Oka said there is room for the company to increase its 2% market share. At the same time, however, Taiyo—like other Japanese refiners—has been stepping up production to meet overseas demand, especially in China.

Mặc dù các con số đó, Oka nói, vẫn còn chỗ để công ty tăng 2% thị phần của mình. Vào cùng thời điểm, tuy nhiên, Taiyo—giống như các nhà lọc dầu Nhật Bản khác — đang đẩy mạnh sản xuất để đáp ưng nhu cầu của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

4 - Japan's gasoil exports nearly tripled to 1.3 million kl during January-November 2007 versus the same period a year earlier, according to METI figures issued late last year.

Xuất khẩu Diesel của Nhật Bản đã tăng gần ba lần tới 1,3 triệu kl (ki-lo lít) trong khoảng tháng 1 – tháng 11 năm 2007, so với cùng thời kỳ một năm trước đây, theo số liệu của METI công bố cuối năm ngoái.

In January of this year, Taiyo said it expected to export 600,000 kl of oil products the fiscal year ending in March, twice as much as it exported the previous fiscal year.

Trong tháng 1 năm nay, Taiyo nói họ kỳ vọng xuất khẩu 600.000 kl (ki-lo lít) sản phẩm (xăng) dầu trong năm tài chính, kết thúc vào tháng 3, hai lần nhiều hơn so với số mà nó xuất khẩu trong năm tài chính trước đây.

5 - Earlier, in August 2007, Taiyo said it would start to ship diesel fuel directly to China, aiming to export 80,000 kl of light oil in fiscal 2007 and about 150,000 kl/year from fiscal 2008.

Trước đây, trong tháng 8 năm 2007, Taiyo nói công ty sẽ bắt đầu chở (bằng tàu thuỷ) nhiên liệu thẳng tới Trung Quốc, ý định xuất khẩu 80.000 kl dầu sáng trong năm tài chính 2007 và khoảng 150.000 kl/năm, trong năm tài chính 2008.

As a result of the change, it was expected that Taiyo Oil's fuel exports, including light oil, would likely rise from around 220,000 kl in fiscal 2006 to 300,000 kl in fiscal 2007, roughly 10-20% of the light oil produced by the firm.

Như là kết quả của sự thay đổi, công ty đã hy vọng xuất khẩu nhiên liệu của công ty dầu Taiyo, kể cả dầu sáng, sẽ có khả năng tăng từ khoảng 220.000 kl trong năm tài chính 2006 tới 300.000 kl trong năm tài chính 2007, xấp xỉ 10-20% sản phẩm sáng được công ty sản xuất.

Contact Eric Watkins at hippalus@yahoo.com.

Liên hệ với Eric Watkins qua địa chỉ hippalus@yahoo.com 

Source: Oil & Gas Journal
 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait