VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
English Alphabet (ABC)
Số đông với bơi và học bơi
Thế giới như tôi (tao) thấy
Подмосковные Вечера
Exercise 62 - Four officials sacked over fatal mine accident in central China
Exercise 13 - Vietnam sets out recovery path
Số lượt truy cập
4446283
Số người đang xem
12


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 53 - Làm thế nào đế sống và yêu trực tuyến?
By Jason Palmer
Science and Technology reporter, BBC News

Bài viết của Jason Palmer
Phóng viên Khoa học và Công nghệ của Hãng tin BBC

1 - It has often been said that opposites attract but research suggests that initial spark of attraction soon fades and does not make for a long and happy married life.

That is one conclusion from a survey carried out by The Oxford Internet Institute which looked at the habits of 1,000 couples to find the secret of a happy relationship.

Người ta thường nói sự trái ngược hấp dẫn nhau, nhưng nghiên cứu cho rằng sự hấp dẫn loé lên lúc đầu chẳng bao lâu sẽ mất dần và không tạo nên cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và dài lâu.

Đó là một kết luận từ cuộc khảo sát tiến hành bởi Học viện Internet Oxford (OTI), đã quan sát thói quen của 1000 đôi vợ chồng để tìm ra bí mật của mối quan hệ hạnh phúc.

2 - It found that couples in different nations have very diverse likes and dislikes when it comes to what keeps them together or drives them apart.

For instance, Britons are the least likely to complain if modern life leaves their partners too tired for sex. Australians are less worried by their spouse being less affectionate and Americans argue more.

Cuộc khảo sát cho thấy các đôi vợ chồng ở các nước khác nhau có sự giống nhau và khác nhau rất phân tán khi nói tới cái gì đã giữ họ sống chung hay đẩy họ chia lìa.

Ví dụ, người Anh, dường như là người ít kêu ca nhất, nếu như cuộc sống hiện đại làm bạn đời của họ quá mệt mỏi, không còn muốn sex. Người Australia (Úc) lo lắng ít hơn bởi việc bạn đời của họ tỏ ra ít trìu mến, còn người Mỹ tranh cãi nhiều hơn.

3 - Marriage machine

The OII survey was carried for online matchmaking service eHarmony which launched in the UK this week. The site claims that it is responsible for 43,000 marriages per year in the US.

EHarmony was founded by professional psychologist Dr Neil Clark Warren and puts potential members through a thorough grilling before their profile is allowed on the site. Those signing up complete a comprehensive questionnaire that plumbs their psyche via more than 200 questions and takes about an hour to complete.

Máy hôn nhân

Khảo sát của OTI được tiến hành với mạng dịch vụ mai mối hoà hợp điện tử (matchmaking service eHarmony eHarmony) được bắt đầu tuần này ở Vương quốc Anh (UK). Trang (này) nói hàng năm nó tạo ra 43.000 cuộc hôn nhân ở Mỹ.

Eharmony đã được chuyên gia tâm lý học Dr. Neil Clark Warren thành lập và cho các thành viên tiềm năng trải qua một cuộc “tra tấn” kỹ lưỡng, trước khi hồ sơ của họ được phép đưa lên mạng. Những người đăng ký hoàn thành cuộc sát hạch toàn diện thăm dò tinh thần họ, thông qua hơn 200 câu hỏi, mất hơn một giờ để hoàn thành.

4 - "At the time that we launched in 2000, people were really sceptical that you could bring technology or scientific research to something that had always been attributed in these magical terms to some unknowable quality about why two people connect," says Greg Waldorf, eHarmony's chief executive.

The company's matching approach is based on results from surveys of both couples as well as individuals in each country. The matching process has lead eHarmony to claim that every day on average 118 US couples who met on eHarmony get married - 2% of the total number of marriages.

"Vào thời điểm chúng tôi bắt đầu năm 2000, người ta thực sự bi quan rằng anh có thể đem công nghệ hoặc nghiên cứu khoa học vào những thứ luôn là thứ yếu trong những thuật ngữ thần bí nói tới một vài tính chất có tính bất khả tri về việc tại sao hai người lại gắn kết với nhau," ông Greg Waldorf, giám đốc điều hành của eHarmony nói.

Cách tiến hành mai mối của công ty được dựa trên các kết quả khảo sát của cả hai vợ chồng cũng như của các cá nhân ở mỗi nước. Quá trình mai mối đã dẫn tới việc eHarmony quả quyết rằng mỗi ngày tính trung bình 118 đôi người Mỹ, gặp nhau tại eHarmony, sẽ lấy nhau - chiếm 2 % tổng số các cuộc hôn nhân.

5 - "What we've shown in our North American market is that we can bring a scientific approach to something that's still a deeply personal and highly emotional process," he said.

But there is not one formula for all couples. Analysis of the data gathered by eHarmony shows that across cultures couples value very different things.

"Những gì chúng tôi chỉ ra trong thị trường Bắc Mỹ của mình, là việc chúng tôi có thể áp dụng cách tiếp cận khoa học đối với một vấn đề (nào đó) mà nó vẫn còn là một quá trình cá nhân sâu lắng và đầy cảm xúc," ông nói.

Tuy nhiên, không có một mẫu bảng (chung) cho tất cả các đôi. Phân tích các số liệu do eHarmony thu thập cho thấy các đôi trái ngược nhau về văn hoá nói lên điều nhiều khác biệt.

6 - The survey results that drive the matching service identify the major differences in personality types among individuals, and highlight the issues that are most important to couples that describe themselves as happy.

The researchers change their matching model with those personality types and issues weighted differently until the model can successfully predict that the happy couples are a good match.

Các kết quả khảo sát, dẫn hướng dịch vụ mai mối, xác định sự khác nhau cơ bản trong các loại nhân cách giữa các cá nhân, và làm rõ các vấn đề rất quan trọng đối với các đôi vợ chồng miêu tả họ là người hạnh phúc.

Các nhà nghiên cứu thay đổi mô hình mai mối của họ với các loại tính cách và với các vấn đề được định lượng khác nhau cho đến khi mô hình có thế dự báo thành công rằng các đôi hạnh phúc là một sự kết hợp tốt.

7 - Paula Hall, a relationship psychotherapist at the UK relationship service Relate, says that she was a fan of online dating and matchmaking services such as Match or Direct Dating as they allow people to meet who otherwise wouldn't cross paths. But, she said, hooking up online is just the start.

"Compatibility is an essential ingredient in relationship happiness, but some differences are inevitable," she says. "How couples manage those differences is the key to long-term success."

Paula Hall, người chữa bệnh trong mối quan hệ bằng liệu pháp tâm lý của Tổ chức liên kết dịch vụ mối quan hệ của UK, nói bà là một “fan” của dịch vụ hẹn hò và mai mối trên mạng ví như  “Gặp gỡ” hay “Hẹn hò trực tiếp”, vì chúng cho phép người ta gặp những người mà bằng cách khác không thể gặp được. Nhưng bà nói, “câu kéo” trên mạng chỉ là sự khởi đầu.

"Sự tương hợp là một gia vị chủ yếu cho mối quan hệ hạnh phúc, nhưng một vài sự khác biệt là không tránh khỏi," bà nói. "Việc làm sao các đôi vợ chồng làm chủ các khác biệt đó là chìa khoá cho thành công lâu dài."

8 - Different strokes

With survey data from the US, Canada, Australia, and China also in hand, some cross-cultural trends are evident.

"Notwithstanding the major differences in these global markets, there's a high degree of commonality in how people describe feeling like they're in a successful relationship," Mr Waldorf says.

"Of course there are differences from market to market; the differences we found in the UK we've now adapted in our model in describing how we think about compatibility."

UK couples, the data show, consistently report greater satisfaction with the amount of consensus they experience in their relationship. 
...

Note: The full article  ""How to live and love online" can be found with the link below:

Source: BBC News

Những nhịp đập khác

Với số liệu khảo sát từ Mỹ, Canada, Australia (Úc), và cả China (Trung Quốc) có trong tay, một vài khuynh hướng trái ngược văn hoá là hiển nhiên.

"Dù sự khác biệt lớn trên các thị trường toàn cầu này, (vẫn) có mức tương đồng cao khi người ta mô tả cảm giác làm sao họ có được mối quan hệ hạnh phúc," ông Mr Waldorf nói.

"Tất nhiên, có sự khác biệt từ thị trường này tới thị trường khác; sự khác biệt mà chúng tôi tìm thấy ở UK, chúng tôi hiện đã gắn vào mô hình của chúng tôi mô tả chúng tôi nghĩ về sự tương hợp ra sao."

Số liệu cho thấy, các đôi ở UK nhất trí rằng, họ hài lòng hơn với số lần đồng tâm nhất trí mà họ trải qua trong mối quan hệ của mình. 
...

Ghi chú: Có thể đọc toàn văn bài "Làm thế nào để sống và yêu trực tuyến" với đường dẫn dưới đây:

Nguồn: BBC News




 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait