VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tít ăn nói lịch sự?
Swim Lesson - Freestyle drill
Thành lập E-Bơi Team
Người đàn bà hoá đá - Bức tường
English Alphabet (ABC)
7 Rules to Speak English Fluently - Rule 4
Số lượt truy cập
4427255
Số người đang xem
73


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 60 - Ăn nhanh cho tới khi no làm tăng gấp ba lần nguy cơ thừa cân
 

Reuters – A man eats lunch in a file photo.
 (Will Burgess/Reuters)

1 - WEDNESDAY, Oct. 22 (HealthDay News) -- People who eat quickly and until they're full are three times more likely to be overweight than others, a Japanese study says.

Thứ tư, ngày 22 tháng 10, (Tờ tin HealthDay) -- Những người ăn nhanh,  cho tới khi no, dường như sẽ có nguy cơ bị thừa cân gấp ba lần những người khác, một nghiên cứu của Nhật Bản cho hay.

2 - For the research, 1,122 men and 2,165 women, ages 30 to 69, filled out a diet history questionnaire about their eating habits, which revealed that 50.9 percent of men and 58.4 percent of women said they ate until they were full, while 45.6 percent of men and 36 percent of women said they ate quickly.

Để nghiên cứu, 1.122 đàn ông và 2.165 phụ nữ, độ tuổi từ 30 tới 69, đã điền bảng điều tra lịch sử ăn uống nói về thói quen ăn uống của họ, các bảng đó đã phát hiện ra 50,9 % đàn ông và 58,4 % phụ nữ nói họ ăn cho tới no, trong khi 45,6 % đàn ông và 36 % phụ nữ nói họ ăn nhanh.

3 - Those who said they ate quickly and until they were full had a higher body mass index (BMI) and total energy intake, and were three times more likely to be overweight than those who didn't eat until they were full and didn't eat quickly.

Những người nói họ ăn nhanh và cho tới no, có chỉ số trọng lượng cơ thể cao hơn (BMI) và hoàn toàn thừa năng lượng, và dường như có nguy cơ thừa cân gấp 3 lần những người không ăn tới no và không ăn nhanh.

4 - The study, published online Oct. 22 in the British Medical Journal, shows that eating quickly and until full has "a supra-additive effect on overweight," concluded Professor Hiroyasu Iso, of Osaka University, and colleagues.

Công trình nghiên cứu, được xuất bản trực tuyến ngày 22 tháng 10 ở Tạp chí Y học Anh (British Medical Journal), chỉ ra rằng ăn nhanh và ăn tới no có "một hiệu ứng siêu cộng đối với sự thừa cân", Giáo sư Hiroyasu Iso của Đại học Tổng hợp Osaka và các cộng sự kết luận.

5 - Until recently, most adults didn't have the opportunity to consume enough energy to enable the body to store fat, according to background information in the study. But eating behaviors have changed due to increased availability of inexpensive food in larger portions, fast food, fewer families eating together, and eating while distracted (such as watching TV).

Cho tới nay, phần lớn người trưởng thành không có cơ hội sử dụng đủ năng lượng để cơ thể có thể tích trữ mỡ, theo các thông tin thời trước của công trrình nghiên cứu. Nhưng thói quen ăn uống đã thay đổi, vì khả năng có sẵn thức ăn rẻ tiền với lượng lớn tăng lên, fast food - thức ăn nhanh, các gia đình ăn với nhau ít hơn, và ăn trong khi không tập trung đầu óc (ví dụ như xem TV).

6 - The study findings illustrate how current eating patterns in many nations may play a role in the epidemic of obesity, Elizabeth Denney-Wilson, of the University of New South Wales, and Karen Campbell, of Deakin University, both in Australia, wrote in an accompanying editorial.

Những gì nghiên cứu tìm thấy minh hoạ những mẫu hình ăn uống hiện tại ở rất nhiều quốc gia có thể có vai trò trong dịch bệnh thừa cân, Elizabeth Denney-Wilson, của Đại học Tổng hợp New South Wales, và Karen Campbell, của Đại học Tổng hợp Deakin, cả hai sống ở Australia (Úc), đã viết trong bài xã luận đi kèm.

7 - They said doctors need to work with parents to encourage healthy eating habits in children, such as eating slowly, serving appropriate portion sizes, and eating as a family in a non-distracting environment.

Họ nói các bác sĩ cần làm việc với bố mẹ để khuyến khích việc ăn uống lành mạnh ở trẻ con, như ăn chậm, lấy khẩu phần thức ăn thích hợp, và ăn với nhau trong một môi trường không bị phân tán.

Source: News.yahoo.com
 
 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait