VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tuyên ngôn độc lập năm 1945
Fourth 100 High Frequency Words
Tuyên ngôn của thời ngớ ngẩn
Bắt Hoa hồng
Thế giới và Sói
Con gì đây?
Số lượt truy cập
4355193
Số người đang xem
39


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 61 - Cầu Long Biên
1 - More than 100 years ago, in September 1898, the Governor general of Indochina held a groundbreaking ceremony to build a bridge over the Mother River. This bridge was officially named Paul Doumer; however, Ha Noi people still often call them Long Bien Bridge or Cai River's Bridge.

Hơn 100 năm trước, vào tháng 9 năm 1898, Toàn quyền Đông Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng cây cầu bắc qua sông Cái. Cây cầu này chính thức được đặt tên là Paul Doumer; tuy nhiên, người Hà Nội vẫn thường gọi nó là Cầu Long Biên hoặc Cầu sông Cái.

2 - The bridge was designed by the architect who is the father of Eiffel Tower, a symbol of France. Vietnamese workers together with their cleverness, agility and activeness have assembled packages of metallic objects, rivets, and the way using crane under the instruction from French architects and they have established a solid, beautiful bridge that lasts until now.

Cây cầu được thiết kế bởi kiến trúc sư là cha đẻ của Tháp Eiffel, một biểu tượng của nước Pháp. Những công nhân Việt Nam, cùng với trí thông minh, tính nhanh nhẹn và tích cực của mình đã lắp ráp các gói phụ kiện kim loại, đinh ri-vê, và cách sử dụng cẩn cẩu dưới sự hướng dẫn của các kiến trúc sư người Pháp, họ đã xây dựng một cây cầu đẹp, vững chãi tồn tại cho đến ngày nay.

3 - The position chosen to build this bridge is exactly where a vessel of France fired into O Quan Chuong and the North Entrance before. The bridge consists of 20 pedestals and is 30 metres deep and 13.5 metres high from the level of water. At the right side is an arch bridge which is 800 metres long whilst the entire bridge is 2,500 metres long. The most original feature of this bridge is the two roads on both sides and a railway in the middle of the left path. In February of 1902, the bridge was inaugurated and has become the path connecting Ha Noi and Hai Phong. At there people laid the first stretch of rail of the railroad which would go across the Indochina. At that time, Long Biên Bridge was one of the four hugest bridges of the world and is the most prominent one in the Far East.

Vị trí được chọn xây cây cầu này chính là chỗ một chiếc tàu chiến của Pháp đã bắn vào Ô Quan Chưởng và vào cổng thành phía Bắc trước đây. Chiếc cầu bao gồm 20 mố đỡ, sâu xuống 30 m và cao 13.5 m trên mặt nước. Ở phía phải, là một cầu cuốn dài 800 m, trong khi toàn bộ cây dầu dài 2.500. Hình dáng nguyên thủy nhất của cây cầu là hai tuyến đường ở hai phía và một tuyến đường sắt ở giữa đường bên trái. Vào tháng 2 năm 1902, chiếc cầu được khánh thành và trở thành con đường nối Hà Nội và Hải Phòng. Tại đó người ta đã trải những thanh ray đầu tiên của tuyến đường sắt sẽ xuyên suốt Đông Dương. Vào thời đó, Cầu Long Biên là một trong 4 chiếc cầu khổng lồ của thế giới và một chiếc cầu tráng lệ nhất tại Viễn Đông.

4 - Long Bien Bridge nowadays has been in the close connection with the history of the two sacred wars of the nation and it is also the witness of the improvement and developing of our country after the national unity. Long Bien Bridge is a part of the capital Ha Noi; therefore, all striking national changes happened in Ha Noi had the attendance of this bridge. In 1945, Uncle Ho read the Declaration of Independence at Ba Đinh Square, surrounding by millions of the suburbanites who passed Long Biên Bridge to be present there and be asked with an attentive voice of Uncle Ho: "Do you all fellow-citizens hear my voice clearly?".

Cầu Long Biên ngày nay là một mối liên hệ gắn bó với lịch hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc và nó cũng là chứng nhân cho sự cải thiện và phát triển của đất nước ta sau khi đất nước thống nhất. Cầu Long Biên là một phần của Thủ Đô Hà Nội; do đó, tất cả những thay đổi lớn lao của đất nước xảy ra tại Hà Nội có sự góp mặt của cây cầu này. Vào năm 1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng Trường Ba Đình, giữa hàng triệu người dân ngoại ô, những người đã đi qua Cầu Long Biên để có mặt tại đó, và được Bác Hồ hỏi với giọng trân trọng rằng: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?".

5 - In the October of that year, Ha Noi was flooded with flags and flowers for the liberating capital day. Furthermore, in the resistance to America, a number of reinforcing troops and tanks carrying guns and bullets crossed the bridge to support for the South Vietnam. 21 years later, this bridge had another chance to witness the victory of Vietnamese people and their happiness that is revealed on their eager faces when achieving independence and freedom for the nation; that is the day of liberating the South Vietnam.

Vào tháng 10 năm đó, Hà Nội ngập cờ và hoa vào ngày giải phóng thủ đô. Hơn nữa, trong cuộc chiến chống lại xâm lược Mỹ, một số nhóm quân tăng cường và xe tăng chở súng ống và đạn dược đã vượt qua cầu đi chi viện cho miền Nam. 21 năm sau , chiếc cầu này có cơ hội chứng kiến sự chiến thắng của nhân dân Việt Nam và sự hạnh phúc bừng lên trên khuôn mặt háo hức của họ khi giành được sự độc lập và tự do cho dân tộc; đó là ngày giải phóng miền Nam Việt Nam.

Source: Simplevietnam.com
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait