VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bài 64 - Lòng dũng cảm
Photo Collection
Kệ xác - Vô vi
Sổ tay hướng dẫn về "Rào cản xanh" trong WTO
Bài 87 - Yahoo có thể tiết lộ việc cải tổ trong tuần tới: bản tin
Chỉ tiêu chất lượng xăng không chì (TCVN 6776:2005)
Số lượt truy cập
4427226
Số người đang xem
50


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 63 - Khoa học, thứ lấy hơi thở bạn mang đi
1 - The breath you "see" on a cold winter's day may become a useful diagnostic tool for identifying lung changes or damage from air pollutants. At EPA's Office of Research and Development, scientists are at the forefront of new biomarker research to determine if exhaled breath can be used to detect changes in the body at the molecular or cellular level.

Hơi thở mà bạn "nhìn thấy" vào ngày đông lạnh giá có thể trở thành công cụ chẩn đoán hữu ích để xác định các biến đổi và hư hại của lá phổi do ô nhiễm không khí. Tại Văn phòng Nghiên cứu & Phát triển của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu chất đánh dấu sinh học mới để xác định liệu hơi thở  thoát ra có thể sử dụng để phát hiện các thay đổi trong cơ thể ở mức phân tử hay tế bào.

2 - Over the last 20 years, researchers have used a medical procedure called bronchoscopy that involves taking lung cells with a scope to study the effects of air pollutants on the lungs. The procedure must be done in a clinic under medical supervision. In contrast, EPA scientists expect the breath-borne biomarkers to be usable in more situations outside the clinic, cost less to administer, and provide much more comfort to the volunteer.

Hơn 20 năm qua, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một quy trình y học gọi là phép soi phế quản bao gồm việc lấy các tế bào phổi với mục đích nghiên cứu tác động của ô nhiễm không khí tới lá phổi. Quy trình này phải được tiến hành ở bệnh viện dưới sự giám sát y tế. Trái lại, các nhà khoa học EPA hy vọng chất đánh dấu sinh học hình thành khi thở sẽ có thể sử dụng trong nhiều trường hợp bên ngoài bệnh viện, giá thành thực hiện thấp, và dễ chịu hơn đối với những người tình nguyện.

3 - This new diagnostic tool can help researchers more easily determine if individuals are being adversely impacted by air pollutants. Breath biomarkers also will help to link the source of a pollutant more directly to the health effect. This is important because it will enable EPA to develop more effective and strategic controls for dealing with air pollution.

Công cụ chẩn đoán mới này có thể giúp các nhà nghiên cứu xác định dễ hơn liệu các cá nhân có đang chịu tác động tiêu cực bởi ô nhiễm không khí. Chất đánh dấu sinh học trong hơi thở cũng sẽ giúp liên kết nguồn gốc của chất ô nhiễm với tác động sức khoẻ trực tiếp hơn. Điều đó quan trọng vì sẽ làm cho EPA có khả năng phát triển các phương thức kiểm soán chiến lược hơn và hiệu quả hơn khi tiếp cận ô nhiễm không khí.

4 - "The promise of these biomarkers is that we can sample them non-invasively in the field at sites of interest where people are exposed to pollutants." said Michael Madden, an EPA biologist who is conducting the study in collaboration with Joachim Pleil, an analytical chemist.

"Sự hứa hẹn của các chất đánh dấu sinh học này là ở chỗ chúng ta có thể thu thập chúng một cách không xâm lấn tại hiện trường của những điểm quan tâm, ở nơi con người đang chịu tác động của các chất ô nhiễm, ông  Michael Madden, một nhà sinh học của EPA, người đang tiến hành công việc nghiên cứu với sự hợp tác của Joachim Pleil, một nhà phân tích hoá học, cho hay.

5 - At body temperature, the exhaled breath contains air, carbon dioxide, acetone, and other gases resulting from metabolism or inhaled pollutants. The breath also contains tiny droplets of fluid containing water, bits of proteins, DNA, and cell particles shed by the airways in the lungs. When we breathe out onto a cold surface, the water vapor condenses and captures the gases and particles. The resulting fluid is called EBC, or exhaled breath condensate. It can be collected and used as a diagnostic tool much like urine or blood.

Ở nhiệt độ cơ thể, hơi thở thoát ra chứa không khí, CO2, a-xê-tôn và các khí khác thoát ra từ việc trao đổi chất, hay các chất ô nhiễm bị tống ra. Hơi thở cũng chứa các giọt nhỏ chất lỏng có nước, các mẩu nhỏ prô-tê-in, DNA, và các mẩu tế bào rơi vào đường thở trong phổi. Khi ta thở vào một bề mặt lạnh, hơi nước ngưng tụ và giữ lại các khí và các mảnh nhỏ. Chất lỏng sinh ra được gọi là chất ngưng tụ hơi thở (EBC  - exhaled breath condensate). Nó có thể được gom lại và được sử dụng như một công cụ chẩn đoán, gần giống với nước tiểu hay máu.

6 - Samples can be analyzed for a variety of interesting constituents. According to Pleil, "We can measure the gases absorbed in the EBC fluid with sensitive analytical chemical methods to investigate rapid changes in metabolism, and we can also use new protein and DNA analyses to determine longer term effects such as chronic inflammation of the lungs."

Các mẫu có thể được phân tích cho nhiều hợp phần quan tâm khác nhau. Theo Pleil, "chúng tôi có thể đo khí hấp thu trong chất lỏng EBC với phương pháp hoá phân tích có độ nhạy để nghiên cứu các thay đổi nhanh trong trao đổi chất, và chúng tôi cũng có thể sử dụng phân tích prô-tê-in và DNA mới để xác định các tác động lâu dài như viêm phổi mãn tính."

7 - Researchers are studying EBC to find out if they can be used to evaluate whether a person has been exposed to an air pollutant. They also are investigating if EBC can tell them if the lungs have been adversely impacted, even if symptoms are not obvious.

Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu EBC để tìm ra liệu chúng có thể được sử dụng để đánh giá liệu một người đã bị ô nhiễm không khí hay không. Họ cũng đang nghiên cứu liệu EBC có thể cho họ biết liệu phổi đã chịu tác động xấu, dù rằng không tìm thấy các triệu chứng.

8 - The researchers have great hope that improvement in collecting and analyzing breath constituents will lead to an easier way to protect public health and meet EPA's goal of cleaner air.

Các nhà nghiên cứu rất hy vọng rằng sự cải thiện trong thu thập và phân tích thành phần hơi thở sẽ làm cho việc bảo vệ sức khoẻ cộng động dễ dàng hơn và đáp ứng mục tiêu về không khí sạch hơn của EPA.
 
Source: EPA
Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait