VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bài dịch 35 - Trung Quốc: Hàng trăm trẻ nhỏ bị nuôi dưỡng bằng sữa hỏng
Nhật ký về Făng Făng và ...
Андрей Державин - Чужая свадьба
Trăn trở lúc Xuân về
Thở Bình dân và Thở Quý Sờ Tộc
Exercise 13 - Vietnam sets out recovery path
Số lượt truy cập
4446355
Số người đang xem
49


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 75 - Diễn văn nhậm chức của Barack Obama (1)

Barack Obama, the 44th President of the United States of America - (Picture from Internet)
 Barack Obama, Tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - (Ảnh sưu tầm từ Internet)Published: January 20, 2009

Công bố ngày 20 tháng 1 năm 2009

Following is the transcript of President Barack Obama's Inaugural Address, as transcribed by CQ Transcriptions:

Tiếp theo là bản ghi (tốc ký) diễn văn nhậm chức của Tổng thống Barack Obama, được chuyển biên bởi CQ Transcriptions ***:

PRESIDENT BARACK Thank you. Thank you.

TỔNG THỐNG BARACK: Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.

CROWD: Obama! Obama! Obama! Obama!

ĐÁM ĐÔNG: Obama! Obama! Obama! Obama!

My fellow citizens: I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors.

I thank President Bush for his service to our nation... ... as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition.

Các bạn công dân của tôi: Tôi đứng đây hôm nay, nhỏ bé trước trọng trách phía trước chúng ta, biết ơn vì sự tín nhiệm các bạn đã dành cho, nhớ tới sự hy sinh của ông cha chúng ta.

Tôi cảm ơn Tổng thống Bush vì sự cống hiến của ông cho đất nước chúng ta ... cũng như sự hào phóng và hợp tác mà ông đã thể hiện trong suốt quá trình chuyển giao (quyền lực) này.

(APPLAUSE) -
(VỖ TAY)

Forty-four Americans have now taken the presidential oath.

Đến nay, 44 người Mỹ đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức.

The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because We the People have remained faithful to the ideals of our forbearers, and true to our founding documents.

Lời lẽ đã vang lên trong những đợt thủy triều dâng trào của sự thịnh vượng và mặt nước tĩnh lặng của hoà bình. Tuy nhiên, thường thì mỗi lời tuyên thệ nhậm chức được thực hiện trong lúc những đám mây quần tụ và các cơn bão điên cuồng. Vào những thời khắc này, nước Mỹ đang tiến bước không chỉ bởi vì kĩ năng hoặc tầm nhìn của những người cầm quyền cấp cao, mà vì Chúng ta - người dân, vẫn thuỷ chung với tư tưởng của các bậc tiền bối và trung thực với các văn bản lập quốc của chúng ta.

So it has been. So it must be with this generation of Americans.

Nó đã diễn ra như vậy. Và nó sẽ phải như vậy trong thế hệ này của người dân Mỹ.

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age.

Hiện ai cũng hiểu rõ việc chúng ta đang ở giữa khủng hoảng. Đất nước chúng ta đang trong cuộc chiến chống lại một mạng lưới rộng lớn của bạo lực và hận thù. Nền kinh tế của chúng ta suy yếu một cách tồi tệ, hậu quả của sự tham lam và vô trách nhiệm của một bộ phận, nhưng cũng là thất bại của toàn thể chúng ta đưa ra những quyết định cứng rắn và chuẩn bị cho đất nước bước vào một thời kỳ mới.

Homes have been lost, jobs shed, businesses shuttered. Our health care is too costly, our schools fail too many, and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.

Rất nhiều gia đình mất nhà ở; việc làm bị cắt giảm; kinh doanh ngừng trệ. Chăm sóc y tế của chúng ta quá đắt đỏ; Nhiều trẻ em không được đến trường, và mỗi ngày lại xuất hiện thêm những bằng chứng cho thấy cách thức sử dụng năng lượng của chúng ta làm cho đối thủ của chúng ta mạnh lên và đe doạ hành tinh này.

These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable, but no less profound, is a sapping of confidence across our land; a nagging fear that America 's decline is inevitable, that the next generation must lower its sights.

Đây là những chỉ số của cuộc khủng hoảng, tuỳ thuộc vào dữ liệu và thống kê. Ít có thể đo được, nhưng không ít đòi hỏi suy nghĩ là sự cạn kiệt niềm tin bao trùm đất nước chúng ta; một nỗi sợ hãi dai dẳng rằng sự suy sụp của nước Mỹ là không thể tránh khỏi, và rằng thế hệ tiếp theo sẽ phải hạ thấp tầm nhìn của mình.

Today I say to you that the challenges we face are real, they are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this America: They will be met.

Hôm nay, tôi nói với các bạn rằng những thách thức mà chúng ta đang đối mặt là có thực. Chúng rất nghiêm trọng và rất nhiều. Chúng sẽ không dễ gì được giải quyết hay trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nước Mỹ nên biết điều này - các thách thức đó sẽ được giải quyết.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)
Sasha chúc mừng bố sau khi tân Tổng Thống tuyên thệ nhậm chức - Ảnh sưu tầm từ Internet.


On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord.

Ngày hôm nay, chúng ta tụ tâp ở đây vì chúng ta đã chọn hy vọng thay vì sợ hãi, thống nhất mục đích thay vì xung đột và bất hoà.

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn-out dogmas that for far too long have strangled our politics.

Ngày hôm nay, chúng ta tới đây để tuyên bố chấm dứt những lời than phiền vụn vặt và những lời cam kết giả dối, các lời buộc tội lẫn nhau và các tín điều rạn nứt, những thứ (nói) rộng ra đã bóp nghẹt nền chính trị của chúng ta quá lâu rồi.

We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.

Chúng ta vẫn là một đất nước non trẻ, nhưng theo Kinh thánh, thời gian đã tới để loại bỏ những thứ ngây ngô. Thời gian đã tới để tái xác nhận một lần nữa tinh thần nhẫn nại của chúng ta; để lựa chọn cho chúng ta lịch sử tốt đẹp hơn; để chuyển giao món quà quý giá đó, ý tưởng cao quý đó, vốn được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác: Lời cam kết của Chúa rằng tất cả đều bình đẳng, tất cả đều tự do và tất cả đều xứng đáng có cơ hội theo đuổi chuẩn mực đầy đủ của họ về hạnh phúc.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of shortcuts or settling for less.

Trong khi tái khẳng định sự vĩ đại của đất nước chúng ta, chúng ta hiểu được rằng sự vĩ đại không bao giờ là cái có sẵn. Đó là thứ phải giành được. Cuộc hành trình của chúng ta chưa bao giờ là một trong những chuyến đi rút ngắn hay được định đoạt vì cái kém cỏi hơn.

It has not been the path for the faint-hearted, for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches and fame.

Đó không phải là con đường dành cho những người nhút nhát - cho những ai thích sự nhàn rỗi hơn công việc hay chỉ tìm kiếm niềm vui thích giàu có và nổi tiếng.

Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things -- some celebrated, but more often men and women obscure in their labor -- who have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom.

Nói đúng hơn, đó là con đường dành cho những người chấp nhận mạo hiểm, những người hành động, làm ra mọi thứ - một số người được nổi danh nhưng thường đa phần họ là những người đàn bà, đàn ông vô danh trong công việc của mình, những người đã đưa chúng ta tiến bước trên con đường dài, gập ghềnh tiến tới sự thịnh vượng và tự do.

For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life. For us, they toiled in sweatshops and settled the West, endured the lash of the whip and plowed the hard earth.

Vì chúng ta, họ đã gói ghém những hành trang trải nghiệm ít ỏi của mình và vượt qua các đại dương để tìm kiếm một cuộc sống mới. Vì chúng ta, họ đã làm việc cặm cụi trong các công xưởng bóc lột công nhân tàn tệ và chinh phục miền Tây; chịu đựng đòn roi và cày những mảnh đất cằn cỗi.

For us, they fought and died in places Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sanh.

Vì chúng ta, họ đã chiến đấu và hy sinh ở những nơi Concord và Gettysburg; Normandy và Khe Sanh.

Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the differences of birth or wealth or faction.

Hết lần này tới lần khác  những người đàn ông và đàn bà này đấu tranh, hy sinh và làm việc cho tới khi tay họ chai lại để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đã nhìn thấy nước Mỹ to lớn hơn một tập hợp các tham vọng cá nhân của chúng ta; vĩ đại hơn tất cả những khác biệt về dòng dõi hay của cải hoặc bè phái.

This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on Earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions -- that time has surely passed.

Đây là cuộc hành trình mà chúng ta sẽ tiếp tục ngày hôm nay. Chúng ta vẫn là một cường quốc thịnh vượng và hùng mạnh nhất trên trái đất. Các công nhân của chúng ta không kém năng suất hơn khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Đầu óc chúng ta không kém sáng tạo hơn. Nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ của chúng ta không kém hơn tuần trước, tháng trước hay năm trước. Khả năng của chúng ta vẫn chưa bị suy giảm. Tuy nhiên, thời mà chúng ta khư khư giữ bám lấy cái đã có, bảo vệ các lợi ích hẹp hòi và trì hoãn các quyết định không mấy dễ chịu - thời đó chắc hắn đã qua rồi.

Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.

Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải vực dậy bản thân, đổi mới bản thân và bắt đầu lại công việc tái thiết nước Mỹ.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

For everywhere we look, there is work to be done.

Ở bất cứ đâu chúng ta nhìn tới, sẽ có việc cần phải làm.

The state of our economy calls for action: bold and swift. And we will act not only to create new jobs but to lay a new foundation for growth.

Tình trạng kinh tế của chúng ta đòi hỏi hành động: táo bạo và mau lẹ. Và chúng ta phải hành động - không chỉ tạo ra các việc làm mới mà để tạo ra một nền móng mới cho sự tăng trưởng.

We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together.

Chúng ta sẽ xây dựng đường sá, cầu cống, lưới điện và các đường truyền số hoá có ích cho nền thương mại của chúng ta và kết nối chúng ta với nhau.

We will restore science to its rightful place and wield technology's wonders to raise health care's quality...

Chúng ta sẽ khôi phục khoa học về đúng chỗ của nó cũng như tận dụng sự kỳ diệu của công nghệ để cải thiện chất lượng chăm sóc y tế …

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

... and lower its costs.

… và hạ giá thành dịch vụ này.

We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age.

Chúng ta sẽ khai thác mặt trời, gió và đất đai để cấp nhiên liệu cho xe cộ và vận hành các nhà máy của chúng ta. Và chúng ta sẽ cải tổ các trường phổ thông, cao đẳng và đại học của chúng ta nhằm đáp ứng những yêu cầu của một thời kỳ mới.

All this we can do. All this we will do.

Tất cả điều này chúng ta có thể làm được. Tất cả điều này chúng ta sẽ làm.

***
CQ Transcriptions is the nation's leading provider of congressional hearing transcripts and testimony, and licenses its political content to the largest brand name publishers and distributors.

CQ Transcriptions là người cung cấp hàng đầu của đất nước (Mỹ) các bản ghi chép, chứng cớ nghe được tại quốc hội và cấp phép nội dung chính trị của chúng cho các nhà xuất bản và phân phối danh tiếng nhất.
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait