VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
What will I do?
Exercise 136 - Tearful Putin Declares Victory at Rally
Exercise 48 - “A mother’s answer”
Khí hậu được tạo ra như thế nào?
6 chiếc mũ tư duy - Kỹ năng hội họp
Tâm lý học đám đông
Số lượt truy cập
4446149
Số người đang xem
27


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 76 - Diễn văn nhậm chức của Barack Obama (2)
Now, there are some who question the scale of our ambitions, who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short, for they have forgotten what this country has already done, what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose and necessity to courage.

Hiện tại, có một số người đang hoài nghi về mức độ tham vọng của chúng ta, những người này cho rằng hệ thống của chúng ta sẽ không thể kham nổi quá nhiều kế hoạch lớn. Trí nhớ của họ thật hạn hẹn, vì họ đã quên những gì mà đất nước này đã làm, những gì mà những người phụ nữ và nam giới tự do có thể giành được khi khả năng sáng tạo được hoà hợp vì mục đích chung và vì sự cần thiết phải có lòng can đảm.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them, that the stale political arguments that have consumed us for so long, no longer apply.

Điều mà những người hoài nghi không thể hiểu là mặt đất đang chuyển dịch dưới chân họ, rằng những luận điểm chính trị cũ rích từng huỷ hoại chúng ta lâu nay, không còn có thể áp dụng được nữa.

The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works, whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified.

Câu hỏi chúng ta đặt ra hôm nay không phải là liệu chính phủ của chúng ta quá lớn hay quá nhỏ, mà là liệu nó có vận hành được hay không, liệu nó có thể giúp cho các gia đình tìm được việc làm với một đồng lương tử tế, một sự chăm sóc y tế mà họ có thể chi trả được, hay đồng lương hưu xứng đáng.

Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end.

Ở đâu mà câu trả lời là được, thì chúng ta dự định sẽ tiến tới. Ở đâu mà câu trả lời là không, các chương trình sẽ dừng lại.

And those of us who manage the public's dollars will be held to account, to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day, because only then can we restore the vital trust between a people and their government.

Và những ai trong chúng ta, những người nắm quyền quản lý các đồng đô la của công sẽ phải thận trọng, phải chi tiêu khôn ngoan, phải thay đổi những thói quen xấu và làm việc của mình thật minh bạch, bởi vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể khôi phục được sự tin tưởng thiết yếu giữa người dân và chính phủ của họ.

Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched.

Cũng không phải đó là câu hỏi đặt ra trước chúng ta rằng liệu thị trường là một lực lượng lành mạnh hay không. Sức mạnh của thị trường nhằm sản xuất ra của cải và mở rộng tự do là không gì sánh nổi.

But this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control. The nation cannot prosper long when it favors only the prosperous.

Nhưng cuộc khủng hoảng này nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có một cái nhìn thận trọng, thì thị trường có thể vọt ra khỏi tầm kiểm soát. Một quốc gia không thể thịnh vượng lâu dài khi nó chỉ tạo thuận lợi cho những người giàu có.

The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity; on the ability to extend opportunity to every willing heart -- not out of charity, but because it is the surest route to our common good.

Thành công của nền kinh tế của chúng ta đã luôn luôn phụ thuộc không chỉ dựa vào quy mô của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mà còn dựa trên tầm vóc của sự thịnh vượng; phụ thuộc vào khả năng mở rộng cơ hội cho tất cả những người thiện ý, sẵn lòng – không nằm ngoài lòng nhân hậu, mà còn bởi vì đó là con đường chắc chắn nhất đưa tới lợi ích chung của chúng ta.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.

Đối với quốc phòng, chúng ta bác bỏ sự lựa chọn sai lầm giữa an toàn và các lý tưởng của chúng ta.

Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations.

Những bậc cha ông khai quốc của chúng ta, vốn đã từng phải đương đầu với những hiểm nguy mà chúng ta hiếm khi có thể hình dung được, đã soạn thảo ra một bản hiến chương đảm bảo quy định của luật pháp và các quyền con người, một bản hiến chương đóng góp bằng máu của nhiều thế hệ.

Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience's sake.

Những lý tưởng này vẫn tiếp tục thắp sáng thế giới, và chúng ta sẽ không từ bỏ chúng vì lợi ích cá nhân. 


 


Two daughters of Barack Obama at their father's Inaugural Address


And so, to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more.

Và đó, đối với tất cả nhân dân và chính phủ khác đang dõi xem buổi lễ hôm nay, từ những thủ đô tráng lệ nhất cho tới thôn làng nhỏ nhất nơi cha tôi đã sinh ra, xin hãy biết nước Mỹ là bạn của mỗi quốc gia, mỗi người đàn ông, đàn bà, trẻ thơ đang tìm kiếm tương lai, hoà bình và phẩm giá. Và chúng ta đã sẵn sàng đi đầu một lần nữa.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with the sturdy alliances and enduring convictions.

Hãy nhớ rằng thế hệ cha anh chúng ta đã hạ gục chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản, không chỉ bằng tên lửa và xe tăng mà bằng những liên minh vững chắc và bằng niềm tin bền bỉ.

They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use. Our security emanates from the justness of our cause; the force of our example; the tempering qualities of humility and restraint.

Lớp cha anh hiểu rằng chỉ sức mạnh không thôi sẽ không thể bảo vệ nổi chúng ta, và nó cũng không cho phép chúng ta làm những gì mình muốn. Thay vào đó, họ hiểu rằng sức mạnh của chúng ta lớn mạnh dần là nhờ chúng ta đã sử dụng nó một cách cẩn trọng. Nền an ninh của chúng ta được xây dựng từ sự chính danh, từ sự gương mẫu, từ sự khiêm nhường và sự biết kiềm chế của chúng ta.

We are the keepers of this legacy, guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater effort, even greater cooperation and understanding between nations. We'll begin to responsibly leave Iraq to its people and forge a hard- earned peace in Afghanistan.

Chúng ta là những người gìn giữ di sản này, được dẫn dắt bởi những nguyên tắc cơ bản này, một lần nữa chúng ta sẽ đương đầu được với các đe doạ mới, là các đe doạ cần được đối phó bằng những nỗ lực to lớn hơn - thậm chí là cả sự hợp tác to lớn hơn cùng và sự thông hiểu hơn giữa các quốc gia. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển giao có trách nhiệm đất nước Iraq cho người dân Iraq, và giành giật nên hòa bình vốn khó có được tại Afghanistan.

With old friends and former foes, we'll work tirelessly to lessen the nuclear threat and roll back the specter of a warming planet.

Cùng với bạn cũ thù xưa, chúng ta sẽ làm việc không ngừng nhằm giảm bớt đe dọa hạt nhân và đảo ngược tiến trình ấm nóng toàn cầu.

We will not apologize for our way of life nor will we waver in its defense.

Chúng ta sẽ không xin lỗi vì cách sống của chúng ta và không do dự khi bảo vệ lối sống này.

And for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that, "Our spirit is stronger and cannot be broken. You cannot outlast us, and we will defeat you."

Đối với những kẻ muốn đạt mục tiêu bằng cách khủng bố và giết người vô tội, thì các người hãy nghe đây: tinh thần của chúng ta mạnh hơn, và không thể bị bẻ gãy. Các người không thể tồn tại lâu hơn chúng ta, và chúng ta sẽ đánh bại các người.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness.

Bởi vì, chúng ta biết rằng di sản kết nối của chúng ta là sức mạnh chứ không phải sự yếu đuối.

We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus, and nonbelievers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth.

Chúng ta là một quốc gia của người Thiên Chúa Giáo và người Hồi Giáo, người Do Thái và người Hindus và của cả những người không tôn giáo. Chúng ta được hình thành bởi các ngôn ngữ và văn hóa hội tụ về từ khắp nơi trên trái đất.

And because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.

Và bởi vì chúng ta đã Từng trải qua vị đắng của nội chiến và tệ phân biệt màu da, từng trỗi dậy từ thời kỳ đen tối đó để trở nên mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn, chúng ta không thể không tin rằng rồi sẽ đến ngày nỗi thù nghịch cũng qua đi, làn phân ranh giữa các bộ tộc sẽ không còn; rằng khi thế giới này trở nên nhỏ bé hơn, tính nhân văn phổ quát của chúng ta sẽ ngự trị và Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò thúc đẩy một kỷ nguyên mới của hoà bình.

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect.

Đối với thế giới Hồi giáo, chúng ta tìm hướng đi tới mới, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.

To those leaders around the globe who seek to sow conflict or blame their society's ills on the West, know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy.

Đối với các nhà lãnh đạo đang muốn gieo rắc xung đột hay đổ lỗi cho phương Tây gây ra những tệ nạn trong xã hội của họ - quý vị hãy hiểu rằng người dân sẽ đánh giá dựa trên những gì quý vị xây chứ không phải những gì quý vị phá.

To those...

Đối với …

 

 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait