VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Borrowing money
Hoạt hình bơi ếch
Bạn biết gì về hai chỉ số Octan: MON và RON?
Bài 87 - Yahoo có thể tiết lộ việc cải tổ trong tuần tới: bản tin
Tip 5 - Đơn giản, vui nhộn ai cũng thích,...
Bạn suy nghĩ về bơi là bạn biết bơi?
Số lượt truy cập
4448903
Số người đang xem
28


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 78 - Diễn văn khai mạc của Tiến sĩ Marcus Storch (1)
1 - Speech by Dr Marcus Storch, Chairman of the Board of the Nobel Foundation, 10 December 2008.

Bài phát biểu của Tiến sĩ Marcus Storch, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Nobel, ngày 10 tháng 12 năm 2008

Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honoured Laureates, Ladies and Gentlemen,

Kính thưa Nhà Vua, Kính thưa Hoàng Hậu, Thưa các Quý vị được giải thưởng, Thưa Quý Bà, Quý Ông,

On behalf of the Nobel Foundation, I would like to welcome you to this year's Nobel Prize Award Ceremony. I would especially like to welcome the Laureates and their families to this ceremony, whose purpose is to honour the Laureates and their contributions to science and literature. We send our warmest regards to Professor Nambu, who was unable to come to Stockholm.

Thừa lệnh của Quỹ Nobel, tôi vui mừng được chào đón Quý vị tại buổi Lễ trao giải Nobel năm nay. Đặc biệt, tôi muốn chào đón các Quỹ vị được giải thưởng, và gia đình họ tại buổi lễ này, mà mục đích của nó là để vinh danh những người trúng giải và những đóng góp của họ cho khoa học và văn học. Chúng tôi xin gửi những lời chào mừng nồng nhiệt đến Giáo sư Nambu, người đã không thể đến Stockholm.

2 - Earlier today in Oslo, Peace Prize Laureate Martti Ahtisaari was honoured "for his important efforts, on several continents and over more than three decades, to resolve international conflicts".

Sáng sớm hôm nay tại Oslo, người được giải (Nobel) Hòa bình Martti Ahtisaari đã được tôn vinh “vì các nỗ lực quan trọng của ông, trên nhiều lục địa và hơn ba thập kỷ qua để giải quyết các xung đột có tính toàn cầu.”

According to the will of Alfred Nobel, the task of the Nobel Foundation – through the prize-awarding institutions – is to choose those in science and culture who have made the greatest contributions to human progress. Thus our task is not to predict the future, but to describe to the best of our ability what has happened.

Thể theo ý nguyện của Alfred Nobel, nhiệm vụ của Quỹ Nobel là – thông qua các thể chế xét trao giải – chọn lựa những người trong lãnh vực khoa học và văn hóa đã có những đóng góp lớn nhất vào sự tiến bộ nhân loại. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi không phải là tiên đoán tương lai, mà mô tả tốt nhất theo khả năng của mình những gì đang xảy ra.

This should not prevent us from describing the experiences we have gathered during the more than 100 years that the Nobel Foundation has existed.

Điều này không ngăn cản chúng tôi mô tả những kinh nghiệm chúng tôi đã thu thập được trong hơn 100 năm qua từ khi Quỹ Nobel được thành lập.

3 - The basis of all human development is knowledge. The most important contributions come from universities. It is therefore logical to try to describe how a university can best perform its task.

Nền tảng của sự phát triển con người là tri thức. Những đóng góp quan trọng nhất đến từ các đại học. Cho nên một cách lôgíc là cố gắng mô tả xem một đại học có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất như thế nào.

As I see it, a university has three main tasks:
 
Như tôi thấy, một đại học có ba nhiệm vụ chính:
 
1. To be the memory of society
2. To be the cutting edge of society and
3. To be the critical mirror of society.

1. Là ký ức của xã hội
2. Là mũi nhọn của xã hội, và
3. Là tấm gương phê phán của xã hội.

Let me comment on these three tasks.

Xin cho phép tôi được bình luận về ba nhiệm vụ này.

To be the memory of society implies passing on to the next generation what we know today.

Để là ký ức của xã hội, nó đòi hỏi sự chuyển giao đến thế hệ kế tiếp những gì chúng biết hôm nay.

To be continued in PART 2

Source: Nobelprize.org 

 
 
Bình luận
Thứ năm, ngày 21/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait