VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Learn English - Weather
Exercise 33 - MRI (Magnetic resonance imaging)
Không tay không chân vẫn bơi được
Nhà máy sản xuất Methanol và tác động môi trường
Exercise 77 - Barack Obama’s Inaugural Address (3)
Exercise 120 - What is Energie?
Số lượt truy cập
4427085
Số người đang xem
35


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 80 - Diễn văn khai mạc của Tiến sĩ Marcus Storch (3)
8 - Unfortunately, the trend today is that an ever-smaller share of our total resources is being allocated to basic research. Professor Gunnar Öquist, Permanent Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences, recently wrote: "Maintaining today that research policy should be steered towards the needs of the commercial sector shows that those who advocate such a development have not at all understood the challenges that humanity faces. It also shows a lack of knowledge about the potential that is inherent in a scientific research system." Basic research is the single most important component that enables us to meet the challenges that humanity faces. Are we on the right path?

Rất tiếc, khuynh hướng hôm nay là phần dành cho nghiên cứu cơ bản trong tổng thể nguồn lực của chúng ta ngày càng ít đi. Giáo sư Gunnar Öquist, Thư ký thường trực của Hàn lâm viện khoa học Thụy Điển, gần đây viết: “Quan niệm rằng, chính sách nghiên cứu cần phải được hướng theo nhu cầu của khu vực thương mại, chứng tỏ những người biện minh cho một sự phát triển như thế không hiểu gì về những thách thức nhân loại đang đương đầu. Nó cũng chỉ ra sự thiếu hiểu biết về tiềm năng vốn có trong hệ thống nghiên cứu khoa học. ”Nghiên cứu cơ bản là thành tố quan trọng nhất và duy nhất làm cho chúng ta có khả năng đối phó với các thách thức mà nhân loại đang phải đối phó. Phải chăng chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn?

9 - The third task is to be the critical mirror of society. During the 20th century, and especially after the horrors of the Second World War, the need arose to affirm fundamental human rights at an international level. And exactly today, we can celebrate the 60th anniversary of the proclamation by the United Nations of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948.
 
Nhiệm vụ thứ ba là tấm gương phê phán của xã hội. Trong thế kỷ 20, và đặc biệt sau những sự kinh hoàng của Thế chiến thứ hai, nhu cầu khẳng định các quyền con người tăng lên trên bình diện quốc tế. Và chính xác hôm nay, chúng ta kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của tuyên bố bởi Liên Hiệp Quốc về Tuyên Ngôn Phổ Quát về các Quyền Con người vào ngày 10 tháng 12, 1948.

10 - Very few countries even today fulfil all 30 articles of the Declaration. Nevertheless, we can note that this document – whose main author René Cassin was awarded the Nobel Peace Prize 40 years ago – establishes an important standard, which can be used in order to combat injustices and oppression. One central element of human rights is the freedom to gather and exchange knowledge. 

Ngay cả hôm nay, rất ít quốc gia thực hiện tất cả 30 điều khoản của Tuyên ngôn. Mặc dù thế, chúng ta có thể ghi nhận rằng tài liệu này – mà tác giả chính của nó là René Cassin, người được trao giải thưởng Nobel vì Hoà Bình 40 năm trước – thiết lập một chuẩn mực quan trọng có thể dùng đế đấu tranh chống lại những sự bất công và áp bức. Một trong những điểm chính yếu của quyền con người là tự do tập hợp và trao đổi tri thức.

11 - A disturbing trend is that more and more restrictions on free speech, and thus on opportunities to perform the scrutinising task, can be seen in a growing number of contexts around the world. There is a serious risk that developments will move in what, for all of us, is the wrong direction. 

Một khuynh hướng gây trở ngại là ngày càng có nhiều hạn chế về tự do ngôn luận, và do đó về các cơ hội thực hiện kỹ lưỡng nhiệm vụ, có thể thấy rõ trong số tình huống ngày càng tăng trên khắp thế giới. Có một nguy cơ nghiêm trọng, đó là sự phát triển có thể đi theo, đối với tất cả chúng ta, một hướng sai lạc.

12 - I have pointed out the risks I see in our way of managing the major challenges that humanity faces. What is positive is that we ourselves will determine how we wish to act. Our choice of strategy will require both knowledge and audacity.

Tôi đã đưa ra các nguy cơ tôi nhìn thấy trong cách xử lý những thách thức lớn mà nhân loại đang gặp phải. Điều tích cực là chính chúng ta sẽ xác định chúng ta muốn hành động thế nào. Sự lựa chọn chiến lược của chúng ta sẽ đòi hỏi cả hai, tri thức và can đảm./.
 
Source: Nobelprize.org 

 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait