VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bài dịch 15 - Vịnh Cam Ranh trở lại vị trí chiến lược
Old Time Rock n Roll
Ngồi ghế đạp chân ếch
Pronunciation of "ed"
Bay qua biển đông - M4U
Exercise 7 - Tax on big cars raised to save fuel
Số lượt truy cập
4424719
Số người đang xem
34


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 88 - Sáu cách để tăng cường sức mạnh não bộ
Six Ways to Boost Brainpower

1 - The adult human brain is surprisingly malleable: it can rewire itself and even grow new cells. Here are some habits that can fine-tune your mind.

Thật đáng ngạc nhiên là não người trưởng thành rất dễ uốn nắn: nó có thể tự sắp xếp lại, thậm chí còn sinh ra các tế bào mới. Đây là một vài thói quen có thể làm trí óc bạn tinh tế hơn.

By Emily Anthes
Feb. 2009

Bài viết của Emily Anthes
Tháng 2 năm 2009.

KEY CONCEPTS - CÁC KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG

Scientists are finding that the adult human brain is far more malleable than they once thought. Your behavior and environment can cause substantial rewiring of your brain or a reorganization of its functions.

Các nhà khoa học tìm ra rằng não người trưởng thành dễ dạy bảo hơn nhiều so với họ từng nghĩ. Hành vi của bạn và môi trường sống có thể gây ra sự tái sắp xếp đáng kể não bộ hoặc tổ chức lại các chức năng của nó.

2 - Studies have shown that exercise can improve the brain’s executive skills, which include planning, organizing and multitasking. What you eat can also influence how effectively your brain operates.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng luyện tập có thể cải thiện kĩ năng làm việc của bộ não, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện đa chức năng. Những gì bạn ăn cũng có thể cũng ảnh hưởng tới việc bộ não của bạn hoạt động hiệu quả như thế nào.

Activities such as listening to music, playing video games and meditating may boost cognitive performance as well.

Những hoạt động như nghe nhạc, chơi trò chơi video và suy ngẫm cũng có thể thúc đẩy hoạt động nhận thức.

3 - Amputees sometimes experience phantom limb sensations, feeling pain, itching or other impulses coming from limbs that no longer exist. Neuroscientist Vilayanur S. Ramachandran worked with patients who had so-called phantom limbs, including Tom, a man who had lost one of his arms.

Những người cụt chân, cụt tay đôi lúc trải nghiệm cảm giác “ma” ở các chi, (họ) thấy đau, ngứa hay thấy các xung lực khác đến từ các chi không còn tồn tại nữa. Nhà thần kinh học Vilayanur S. Ramachandran đã làm việc cùng với các bệnh nhân, những người có cái gọi là chi “ảo”, bao gồm cả Tom, một người đàn ông đã mất một trong hai cánh tay của mình.

4 - Ramachandran discovered that if he stroked Tom’s face, Tom felt like his missing fingers were also being touched. Each part of the body is represented by a different region of the somatosensory cortex, and, as it happens, the region for the hand is adjacent to the region for the face. The neuroscientist deduced that a remarkable change had taken place in Tom’s somatosensory cortex.

Ramachandran khám phá ra rằng nếu ông chạm vào mặt của Tom, Tom cảm thấy những ngón tay bị mất của mình cũng đang bị chạm. Mỗi bộ phận của cơ thể được biểu hiện bởi một vùng khác nhau của vỏ não, và, như nó xảy ra, vùng biểu hiện cho cánh tay gần với vùng biểu hiện cho mặt. Nhà thần kinh học suy diễn rằng những thay đổi đặc biệt đã xảy ra trong vỏ não của Tom.

5 - Ramachandran concluded that because Tom’s cortex was no longer getting input from his missing hand, the region processing sensation from his face had slowly taken over the hand’s territory. So touching Tom’s face produced sensation in his nonexistent fingers.

Ramachandran kết luận rằng vì vỏ não của Tom không còn nhận tín hiệu tin từ cánh tay bị mất của anh nữa, vùng xử lý cảm giác của mặt đã dần dần tiếp nhận khu vực cánh tay. Như thế, chạm vào mặt Tom gây ra cảm giác ở các ngón tay đã mất.

6 - This kind of rewiring is an example of neuroplasticity, the adult brain’s ability to change and remold itself. Scientists are finding that the adult brain is far more malleable than they once thought. Our behavior and environment can cause substantial rewiring of the brain or a reorganization of its functions and where they are located. Some believe that even our patterns of thinking alone are enough to reshape the brain.

Cách “đi dây lại” này là một ví dụ cho sự mềm dẻo của hệ thần kinh, khả năng của não người trưởng thành có thể tự thay đổi và bù đắp. Các nhà khoa học thấy rằng não người trưởng thành có thể “dạy dỗ, uốn nắn” nhiều hơn họ từng nghĩ. Các thói quen và môi trường của chúng ta có thể tạo ra sự tái sắp xếp các dây thần kinh não bộ, hoặc tổ chức lại các chức năng của nó và nơi nó định vị. Một vài người tin rằng ngay cả cách suy nghĩ của chúng ta không thôi cũng đủ để thay đổi hình dáng não bộ.

7 - Researchers now know that neurogenesis (the birth of new neurons) is a normal feature of the adult brain. Studies have shown that one of the most active regions for neurogenesis is the hippocampus, a structure that is vitally important for learning and long-term memory.

Hiện, các nhà nghiên cứu biết rằng neurogenesis (sự sinh ra các tế bào thần kinh mới) là một đặc tính bình thường của não người trưởng thành. Các nghiên cứu cho thấy một trong những vùng hoạt động mạnh nhất cho sự sản sinh tế bào thần kinh là vùng hải ngư (hippocampus), một cấu trúc tối quan trọng cho việc học và nhớ lâu.

8 - Neurogenesis also takes place in the olfactory bulb, which is involved in processing smells. But not all the neurons that are born survive; in fact, most of them die. To survive, the new cells need nutrients and connections with other neurons that are already thriving. Scientists are currently identifying the factors that affect the rate of neurogenesis and the survival of new cells. Mental and physical exercise, for instance, both boost neuron survival.

Sự sản sinh tế bào thần kinh cũng có ở cơ quan khứu giác, nơi tham gia xử lý các mùi. Nhưng không phải tất cả các tế bào thần kinh sinh ra đều sống sót; thực tế, hầu hết chúng chết. Để sống sót, các tế bào thần kinh mới sinh cần dinh dưỡng và kết nối với các tế bào thần kinh đã lớn. Các nhà khoa học hiện đang xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh sản thần kinh và sống sót của các tế bào thần kinh mới. Luyện tập trí óc và thể dục, chẳng hạn, cả 2 đều thúc đẩy tế bào thần kinh sống sót.

METHOD 1 ...

PHƯƠNG PHÁP 1 ...

Source: Siam.com
 
 Bình luận
Thứ năm, ngày 24/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait