VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
How to Swim Freestyle Stroke by JimmyDShea
Toyota Prius phiên bản thứ ba sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời?
Exercise 108 - Overcoming fear of water and swimming
Bảo tàng vật dụng nhà nông
Lão Tao & Caramel
Funny Accidents 1
Số lượt truy cập
4446197
Số người đang xem
52


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 89 - Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1)
1 - On 10 December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights, the full text of which appears in the following pages. Following this historic act, the Assembly called upon all Member countries to publicize the text of the Declaration and "to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories."

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc, đã thông qua và tuyên bố bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, toàn văn của nó được đăng trong các trang tiếp theo. Tiếp theo sự kiện lịch sử này, Hội đồng (Liên hợp quốc) kêu gội tất cả các nước thành viên công bố toàn văn của bản Tuyên ngôn và “làm cho nó được phổ biến, được quảng bá, được đọc và được giải thích chủ yếu trong trường học và trong các tổ chức giáo dục khác, mà không phân biệt chế độ chính trị của quốc gia hoặc lãnh thổ."

PREAMBLE - LỜI MỞ ĐẦU

2 - Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả thành viên trong (đại) gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình trên thế giới,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người có được sự tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người,

3 - Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Xét rằng điều cốt yếu là nếu con người không bị bắt buộc phải viện tới, như một phương sách cuối cùng, sự nổi dậy để chống lại  áp bức và bạo quyền, thì nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ.

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc gia,

4 - Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Xét rằng, trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào quyền con người căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng nam nữ, và đã quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn,

5 - Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết, cùng hợp tác với Liên Hiệp Quốc, để phát huy sự tôn trọng trên toàn cầu cho sự tuân thủ quyền con người và quyền tự do cơ bản,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Xét rằng một quan niệm chung về tự do và những quyền này là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết này,

6 - Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

...

Vì vậy, ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, sẽ nỗ lực, nhờ sự giáo huấn và giáo dục, thúc đẩy sự tôn trọng các quyền con người và tự do, và bằng những biện pháp tiến bộ trên bình diện quốc gia và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi hiệu quả những quyền này trên toàn cầu cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên, và cho các dân tộc của các lãnh thổ dưới luật pháp của họ.

...

PART 2 - PHẦN 2 

Source: un.org

Nguồn: un.org

 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Bản tuyên ngôn nhân quyền (1)
Linh Phan, tieungnhi2489@yahoo.com, 05/03/2009 21:48:03
Bài này bác dịch hay thế!
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait