VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Chà láng bánh kem bơ
E-Bơi dự họp tổng kết 2008 ...
Ganache
Triết lý sống của Steve Jobs
Exercise 109 - Aqua-phobia, or Fear of the Water
Exercise 32 - Aging: Lack of B12 Linked to Brain Shrinkage
Số lượt truy cập
4361331
Số người đang xem
69


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 95 - Dòng nước xoáy từ bờ

Rip CurrentsAbove: Low tide exposes the channel carved into the sandy bottom by a rip current near St. Augustine Beach, Florida. Arrows show the direction of the current. Note that there are two people standing in the middle of the rip channel. This would not be possible during high surf. The bigger the waves, the stronger and deeper the rip current.

Ảnh trên: Thuỷ triều rút để lộ ra một con kênh khoét sâu vào đáy cát hình thành bởi một dòng nước xoáy từ bờ gần bãi biển Thánh Augustine,  Florida. Các mũi tên chỉ hướng dòng nước. Chú ý là có 2 người đang đứng giữa kênh dòng xoáy. Điều này không thể xảy ra khi sóng cao. Sóng càng to, xoáy nước từ bờ càng sâu và càng mạnh.
 

1 - There are several situations that cause strong water currents. First, high surf will cause strong currents. The breaking surf washes up on the beach and has to find it's way back to the Gulf or Atlantic. This may cause what is known as a "rip" current, a fast moving stream of water moving from the shore out past the breakers. If you get caught in it, don't try to fight it, it won't take you to Mexico. Just swim out of it by swimming parallel to shore. Then let the waves carry you back in. I've been swimming and surfing on the Gulf coast all my life and I've never felt threatened, even though I've been knocked down and pulled off my feet numerous times in high surf.

Có một vài tình huống gây ra dòng nước mạnh. Đầu tiên, sóng lớn sẽ gây ra dòng nước mạnh. Những con sóng vỗ mạnh vào bờ rồi phải tìm đường trở lại Vịnh hay Đại Tây Dương. Điều này có thể gây ra cái đã được biết tới là "dòng nước xoáy từ bờ”, một dòng nước chuyển động nhanh, chảy từ bờ biển ra và trà qua những người lướt sóng. Nếu bạn bị rơi vào đó, đừng cố gắng chống chọi lại với nó, nó sẽ chẳng cuốn bạn tới Mêxicô đâu. Ngay lúc đó, hãy bơi ra khỏi dòng xoáy bằng cách bơi song song với bờ. Sau đó, hãy để những con sóng đưa bạn vào bờ. Tôi đã bơi và lướt sóng ở vùng ven Vịnh suốt cuộc đời và chưa từng cảm thấy sợ hãi, mặc dù cũng đã từng ngã gục và tuột chân biết bao lần bởi những con sóng lớn.

Note: Rip currents have nothing to do with the tides. The term "Rip Tide" is not correct for referring to this type of current in Florida.

Chú ý: Dòng nước xoáy từ bờ không liên quan gì tới thuỷ triều. Cụm từ: " Xoáy nước thuỷ triều" là không đúng cho những dòng nước xoáy kiểu này ở Florida.

2 - What Causes Rip Currents?

Nguyên nhân tạo dòng xoáy nước từ bờ là gì?

Rip Currents are not mysterious, unpredictable phenomena, like the "Bermuda Triangle," threatening to swallow up innocent swimmers randomly. Rip currents are created when the surf moves large volumes of water onto the beach. All of that water has to find a way back to the sea. The water piles up until it develops such a volume that it creates a "reverse current" and flows back out to sea. If the surf is up, there will be rip currents. You can learn to recognize them once you know what to look for.

Dòng nước xoáy từ bờ là hiện tượng không huyền bí, không khó dự đoán, như " Tam giác Bermunda", đe dọa nuốt chửng những người bơi vô tội một cách tình cờ. Dòng xoáy nước từ bờ được tạo thành khi sóng lớn đẩy những khối nước lớn vào bờ. Tất cả chỗ nước đó phải tìm đường quay lại biển. Nước tích tụ lại cho đến khi thành một lượng lớn, tạo ra cái gọi là "dòng chảy ngược" và đổ ra biển. Nếu có sóng lớn, sẽ có những dòng nước xoáy từ bờ. Bạn có thể học cách nhận ra chúng ngay khi bạn biết bạn cần thấy những gì.

Rip currents appear as turbulent water that seems to interrupt the pattern of the breaking waves. Rips are often a slightly different color than the surrounding water because they are carrying a lot of sand.

Dòng nước xoáy từ bờ dường như là một vùng nước chảy rối, nó có vẻ là đứt quãng mẫu hình của các con sóng xô bờ. Dòng nước xoáy thường có màu hơi khác những vùng nước xung quanh vì nó mang nhiều cát.

3 - Other Causes of Strong Water Currents

Những nguyên nhân khác gây ra dòng nước mạnh.

High winds will also cause a strong current. This type of current is usually a longshore current and is very common, even in very small surf. It can carry you down the beach quite a distance before you realize you've drifted so far. It is more of a nuisance than anything else. You go in the water at point A and get out at point B and realize you don't recognize your beach towel anywhere.

Gió lớn cũng sẽ gây ra một dòng nước mạnh. Loại dòng nước này thường là những dòng dọc bờ biển và rất thông dụng, ngay cả khi chỉ có sóng rất nhỏ. Nó cuốn bạn xuống biển một quãng khá xa trước khi bạn kịp nhận ra rằng bạn bị đẩy xa như thế. Nó gây rắc rối hơn bất kì thứ gì khác. Bạn bước chân xuống nước ở điểm A và lên bở ở điểm B rồi nhận thấy bạn nhận biết được cái khăn tắm của bạn nơi đâu.

A large volume of water moving through a narrow channel will also cause a very strong current. This happens daily in most of the passes. A pass is the narrow channel between islands where water flows between the bay and the Gulf. As you can imagine, the current is strongest when the tide is moving either in or out. I do not recommend swimming in or near any of the passes at any time.

Một luồng nước lớn chảy qua một cái kênh hẹp cũng sẽ tạo ra một dòng nước mạnh. Điều này xảy ra hàng ngày ở hầu hết eo biển. Eo biển là cái kênh hẹp giữa những đảo nơi mà dòng nước chảy qua giữa các vụng và Vịnh. Như bạn có thể hình dung, dòng nước mạnh nhất khi thuỷ triều lên và xuống. Tôi không khuyên (bạn) bơi ở trong hay gần những eo biển vào bất kì thời gian nào.

4 - Ninety-eight percent of the time there is no surf on the gulf coast and strong currents only occur at the passes. If you swim in relatively calm waters on the Gulf beach it is highly unlikely you will ever encounter any strong currents.

98% thời gian là không có sóng to trên các bãi biển ở Vịnh và dòng nước mạnh chỉ xuất hiện ở những eo biển. Nếu bạn bơi trong một vùng nước hiền hoà ở bãi biển của Vịnh thì rất ít có khả năng bạn phải đương đầu với dòng nước mạnh.

Everyone should learn how to "drownproof" themselves and their children.

Mọi người nên học cách làm thế nào để "tránh bị chết đuối" cho chính bản thân mình và cho lũ trẻ.

A good site with drownproofing instructions is http://www.drownproofing.com/#hypo/

Một website hữu ích để học điều này là http://www.drownproofing.com/#hypo/

5 - Strong surf - Sóng lớn

Don't underestimate the power of the surf, especially on the Atlantic coast. If you are experienced with surf and are a strong swimmer that's one thing, but so many people come to Florida and swim in surf for the first time and are caught by surprise at the strength of the water. It is especially dangerous for small children. If you are not an experienced surfer, stay out of the surf so you can live to swim another day. The best way to learn how to handle surf is the way the locals do. You start out in very small waves, and gradually, over months or years, move up to larger waves as your experience grows. For Gulf coast surf info, check out http://www.gulfster.com.

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những con sóng, đặc biệt là tại bờ biển Đại Tây Dương. Nếu bạn là người có kinh nghiệm với sóng và là một người bơi tốt thì đó là chuyện nhỏ, nhưng hầu hết những người đến Florida và lướt sóng lần đầu đã bị bất ngờ bởi sức mạnh các con sóng. Điều này đặc biệt nguy hiểm với lũ trẻ. Nếu bạn không có kinh nghiêm lướt sóng thì đừng lướt sóng, như vậy bạn có thể sống để bơi vào những ngày tiếp theo. Cách tốt nhất để học chế ngự những con sóng là cách những người địa phương thường áp dụng. Bạn bắt đầu với những con sóng nhỏ và dần dần, qua từng tháng từng năm, bạn thử sức với những con sóng lớn hơn khi kinh nghiệm của bạn cũng tăng lên. Để có những thông tin về sóng tại bờ biển vùng Vịnh, hãy vào trang http://www.gulfster.com

Source: beachhunter.net 
 
Nguồn: beachhunter.net 
 
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 24/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait