VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bảo tàng vật dụng nhà nông
Lá bồ đề rụng và ... không rụng
Những cuốn sách không thể không đọc
Triết lý sống của Steve Jobs
Hắn thích lẩu hay là...
Trăn trở lúc Xuân về
Số lượt truy cập
4426354
Số người đang xem
26


MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT > Công nghiệp Dầu khí > Tiếng Anh Dầu khí >


BGTT trao hợp đồng lập Tiền Thiết kế tổng thể cho các hạng mục công trình biển
Transportation - Vận chuyển

BGTT lets pre-FEED contracts for marine facilities

Eric Watkins
Oil Diplomacy Editor

LOS ANGELES, Nov. 17 -- BG Trinidad & Tobago has let two contracts valued at $1.2 million to KBR consulting subsidiary Granherne certain pre-FEED (front-end engineering and design) studies.

LOS ANGELES, Nov. 17 -- BG Trinidad & Tobago (BGTT) đã trao hai hợp đồng trị giá 1.2 triệu $ cho Granherne - công ty tư vấn thuộc KBR lập Tiền Thiết kế thổng thể (pre-FEED - front-end engineering and design). 

Under the first pre-FEED study, Granherne will undertake study work for provision of compression to BGTT North Coast Marine Area facilities that deliver gas to Atlantic LNG. The concept phase will examine both offshore and onshore solutions and a final solution will be selected during the pre-FEED phase.

Trong nghiên cứu lập pre-FEED đầu tiên, Granherne sẽ tiến hành nghiên cứu khả năng nén đối với các hạng mục vùng biển Bắc của BGTT cung cấp khí tới Atlantic LNG. Pha ý tưởng (concept phase) sẽ kiểm tra các  phương án ngoài khơi và trên bờ và phương án cuối cùng sẽ được chọn trong pha pre-FEED.

The second study includes reviews of the facilities at BGTT's East Coast Marine Area onshore gas plant at Beachfield, including a review of the arriving offshore pipeline and onshore reception facilities.

Nghiên cứu lần thứ hai bao gồm việc rà soát các hạng mục của nhà máy khí trên bờ ở Beachfield tại vùng biển phía Đông của BGTT, gồm việc rà soát phần ống tiếp bờ của đường ống ngoài khơi và các thiết bị tiếp nhận trên bờ..

The study includes design for operational upgrades as well as enhancements to the facility that will help BGTT meet future demand. Work is expected to begin immediately.

Nghiên cứu bao gồm thiết kế để nâng cấp hoạt động cũng như cải thiện các hạng mục giúp cho BGTT đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Công việc được kỳ vọng triển khai ngay lập tức.

In September, BG Group said it intended to obtain initial gas output from its Poinsettia platform in Trinidad and Tobago's North Coast Marine Area by yearend.

Trong tháng 9, Tập đoàn BG cho biết họ dự định nhận những dòng khí ban đầu từ giàn Poinsettia ở vùng bờ biển Bắc Trinidad và Tobago vào cuối năm.

The Poinsettia field is anticipated to boost its gas output by 9.91 million cu m/day. In 2007, BG produced 23 million boe of gas in the country.

Mỏ Poinsettia được dự báo là sẽ cung cấp khí với khối lượng khoảng  9.91 triệu m3/ngày. Vào 2007, BG đã sản xuất 23 triệu thùng boe khí (barrels-of-oil equivalent -  thùng dầu tương đương) cho đất nước. 

Contact Eric Watkins at hippalus@yahoo.com.
 
 
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
THÁM TỬ CÒ TRẮNG
Vì Một Môi trường Xanh
Dự án Môi trường
Công nghiệp Dầu khí
Tin Năng lượng - Dầu khí
Các vấn đề chung
Kỹ thuật - Công nghệ
Tiếng Anh Dầu khí
Hóa Môi trường Biển
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait